Kursa kods InfT3018

Kredītpunkti 2

Grafiskā lietojumprogrammatūra

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko grafisko lietojumprogrammu pakotņu uzbūves vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida grafisko darbu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas vektorgrafikas un rastrgrafikas attēlu datņu izveidē grafiskajās lietojumprogrammās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par grafisko lietojumprogrammu izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
prasmes lietot praksē vektorgrafikas lietojumprogrammas;
kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt informācijas vizuālā materiāla sagatavošanu, publicēšanu un iespieddarba izdruku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vektorgrafikas pamati. Pamata objektu zīmēšana.
2 Darbības ar objektiem. Objektu līnijas un aizpildījuma noformēšana.
3 Objektu kombinācijas.
4 Darbs ar tekstu.
5 Darbs ar līniju. Taisnas un liektas līnijas izveide un pārveidošana.
6 Tehnisku zīmējumu un rasējuma izmēru iestatīšanas rīki. Darbs ar slāņiem.
7 Darbs ar interaktīviem rīkiem.
8 Krāsu un objektu pārejas efekts. Aploksnes efekts.
9 Ēnas un kontūras efekta iestatīšana, maiņa, parametri un pielietojums.
10 Transformācijas un caurspīdīguma efekta veidi, parametri un pielietojums.
11 Perspektīvas efekts. Trīsdimensiju efekts
12 Lēcas efekta veidi un pielietojums. Darbs ar attēliem un klipkopām .
13 Rastrgrafikas attēla pārveidošana par vektorgrafikas attēlu. Atjaunošanas process.
14 Rastrgrafikas attēlu, krāsas korekcija spilgtuma, piesātinājuma, kontrasta korekcija.
15 Efektu pielietojums rastrgrafikas attēliem.
16 Rastrgrafikas attēlu apstrāde vektorgrafikas lietotnē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu kontroldarbu atzīmēm. Vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus.
Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. B. Haginss, I. Proberts. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008.
2. M. Raits. Digitālā fotogrāfija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
3. S.V. Simonovičs, G.A. Jevsejevs, A.G. Aleksejevs. Datorgrafika. Rīga : Kamene, 2003.

Papildliteratūra

1. Karbo M. B. Digitālā kamera no A līdz Z. Rīga: Egmont Latvija, 2004.
2. Chapman N., Chapman J. Digital multimedia./ 2nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "NEXT"
2. Žurnāls "Digital Photo"
3. Žurnāls "КОМПЬЮАРТ "

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss