Kursa kods InfT3012

Kredītpunkti 2

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

Kursa anotācija

Kurss studentiem rada teorētisku izpratni par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS), to pielietojumu un mūsdienu attīstības virzieniem. Studenti apgūst kartogrāfijas pamatus un iegūst lietišķas zināšanas ĢIS izmantošanai kartogrāfisku uzdevumu risināšanai. Studenti vizualizē datus, sastāda un izpilda telpiskos vaicājumus, izzina pamatus telpisko un atribūtu datu izveidošanā un rediģēšanā, kā arī iepazīst datu analīžu paņēmienus, izprot tabulu savstarpējo savienošanu un saistību. Pēc kursa apguves studenti iegūst iemaņas darbam ArcGIS Desktop vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par ĢIS komponentēm un izmantošanas iespējām, kā arī kartogrāfijas pamatiem, korektai ĢIS uzdevumu veikšanai;
• prasmes pielietot vienu no nozīmīgākajām ĢIS programmatūrām ArcView kartes izveidei, noformēšanai un datu iegūšanai ar ciparošanas palīdzību;
• kompetence spēj pilnvērtīgi izmantot ĢIS vizualizēšanas, datu apstrādes un noformēšanas funkcijas, kā arī novērtēt iegūtos rezultātus un pielietot tos radošu darbu veikšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 ĢIS jēdziens un funkcijas. Telpisko datu organizēšana. Datu iegūšana un uzglabāšana.
2 ĢIS datu veidi.
3 ArcGIS produktos ietilpstošo aplikāciju apskats.
4 ArcMap saskarnes elementi. Slāņi, datu rāmji un kartes.
5 Darbs ar slāņiem, telpisko datu simbolizācija.
6 Atribūtu un telpiskie vaicājumi.
7 Darbs ar atribūtu tabulām.
8 Karšu teksti un anotācijas.
9 Rastra datu ģeoreferencēšana.
10 Darbs ar ArcCatalog.
11 Ģeodatubāzes veidošana.
12 Dažādu objektu ciparošana jeb vektorizācija (digitizēšana).
13 ĢIS datu telpiskā analīze.
14 ĢIS datu konvertācijas.
15 Tematiskās kartes veidošana.
16 Kartes sagatavošana izdrukai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā 2 kontroldarbi un 1 patstāvīgais darbs, eksāmens. Kontroldarbi ietver ĢIS un kartogrāfijas teorētiskos jautājumus. Patstāvīgais darbs ietver vektoru datu kartes izveidi (digitizējot rastra datus vai izmantojot kadastra datus).

Pamatliteratūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: RTU/LLU, 2005. 91 lpp. 2005.g.
2. Bernhardsen T. Geographic Information Systems: an Introduction. New York: John Wiley & Sons, 2002. 428 p.
3. Bolstad P. GIS Fundamentals: a First Text on Geographic Information Systems. White Bear Lake, MN: Eider Press, 2002. 412 p.
4. Heywood I., Cornelius S., Carver S. An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson Education, Limited 2011. 480 p.

Papildliteratūra

1. Crampton J. Mapping: A Critical Introduction to Cartography and GIS. John Wiley & Sons, 2011. 232 p.
2. DeMers M. N. Fundamentals of Geographic Information Systems. New York: Wiley 2009. 443 p.
3. Korte G. The GIS Book: [how to implement, manage, and assess the value of geographic information systems]. New York: OnWord Press/Thomson Learning, 2001. 387 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. E-žurnāls ArcUser. [tiešsaiste]. [skatīts 02.01.2012]. Pieejams: http://www.esri.com/news/arcuser/index.html

Piezīmes

Izvēles kurss Informācijas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un citu fakultāšu bakalaura studiju programmās.