Kursa kods InfT3002

Kredītpunkti 2

Multimediju tehnoloģijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasDatorvadība32161612/01/2016Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Leķe

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās

Papildliteratūra

1.Блейк Б., Сахлин Д. 50 эффективных приемов создания и обработки цифрового видео. Москва: Диалектика, 2006. Pieejams: RTU:Centrālā bibliotēka

Periodika un citi informācijas avoti

1.Virtual reality society [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vrs.org.uk/
2.Standards, Guidelines & Best Practices [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.iab.com/guidelines/

Piezīmes

ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko personālā multimediju datora tehnisko aprīkojumu un programmu nodrošinājumu grafisko, skaņas un video failu apstrādē. Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par multimediju pamatsastāvdaļām un lietošanas sfērām, kā arī praktiski apgūst multimediju veidošanu un datu apstrādi, izmantojot dažāda veida aparatūru un programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zināšanas par multimediju iespējām un lietošanas sfērām. 2.Zināšanas par nepieciešamo multimediju veidošanas programmatūru un aparatūru – laboratorijas darbi. 3.Prasmes lietot specifiskas lietojumprogrammas grafisko, skaņas un video datu apstrādē – laboratorijas darbi. 4.Prasme sagatavot dažāda veida prezentācijas materiālus – laboratorijas darbi. 5.Kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot konkrēta uzdevuma veikšanai – laboratorijas darbi.

Kursa plāns

1.Ievads multimediju tehnoloģijās.
2.Mediju sastāvdaļas: teksts, grafika, animācija, audio, video.
3.Digitālo fotoaparātu darbības principi un galvenie parametri.
4.Fotografēšanas režīmi un iespējas. Attēlu kvalitātes un izmēra ietekmējošie faktori.
5.Biežāk sastopamie attēlu defekti un to koriģēšana. Attēlu apstrādes programmas.
6.Digitālo videokameru darbības principi un to galvenie parametri.
7.Videomateriāla ieguves plānošana. Ieteikumi kvalitatīva videomateriāla ieguvei.
8.Biežāk sastopamie defekti uzņemtajā videomateriālā un to koriģēšana. Video apstrādes programmas.
9.Datu kompresija, galvenās kompresijas metodes.
10. Audio/video atskaņotāji. Kodētāju- dekodētāju darbības principi.
11.Ekrānieraksta programmas.
12.Tiešsaistes reklāmu veidi, to saturs, izstrādes tehnoloģijas.
13.Datu vizualizācijas metodes.
14.Paplašinātās realitātes darbības principi.
15.Virtuālās realitātes darbības principi.
16.Kursa kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu laboratorijas darbu atzīmēm.
Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav plānoti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visi semestra laikā izstrādātie laboratorijas darbi veido ieskaites atzīmi. Ja studentam neapmierina semestra kumulatīvais vērtējums (iegūto vērtējumu vidējais aritmētiskais), students var rakstīt ieskaiti.

Ieskaites uzdevumu veido:
•Tests, par studiju kursā apgūto vielu;
•Praktiskie uzdevumi par studiju kursa laboratorijas darbos apgūtajām tēmām.

Pamatliteratūra

1.Banerji A., Ghosh A. M. Multimedia Technologies. New Delhi: Tata McGraw Hill, 2010. Pieejams: LUB: Sociālo zin. fak. bibl. 2.Phillips J. B., Eliasson H. Camera image quality benchmarking. Hoboken, NJ:John Wiley&Sons, 2018. Pieejams: LNB:Tehnoloģ.&dabaszin.las. 3.Karbo M. B. Digitālā kamera no A līdz Z. Rīga: Egmont Latvija, 2004. Pieejams: RTU: Centrālā bibliotēka.