Kursa kods InfT2045

Kredītpunkti 3

Datoru uzbūve

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesasist.

Edijs Žvagiņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst datora uzbūvi, principus, pēc kuriem strādā dators, savstarpējo sadarbību starp datora elementiem, kā arī atsevišķu datora elektronisko elementu darbību un uzbūvi. Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par sistēmas plati, procesoru, atmiņu, kopni, barošanas bloku, BIOS, datora profilaksi, paplašinājuma kartēm, portiem, datora remontu un datora modernizāciju. Datora ārējās iekārtas (perifērijas iekārtas). Datora ievadierīces un izvadierīces. Svarīgāko ārējo iekārtu uzbūve, to attīstība laika gaitā. Tehnoloģiskie principi, pēc kuriem strādā datora ārējās iekārtas.
Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas, veicot laboratorijas darbus datortehnikas diagnosticēšanā, bojāto mezglu meklēšanā un nomaiņā. Praktiski veic funkcionējošu datoru komponenšu noteikšanu un salāgošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par datora tehnisko uzbūvi, datora elementu savstarpējo sadarbību un uzbūvi, kā arī ārējo iekārtu darbības principiem – teorijas kontroldarbs;
• prasmes remontēt datoru un datora ārējās iekārtas, samainīt novecojušus elementus, modernizēt datorus – laboratorijas darbi;
• kompetences datoru tehnikas elementu izmantošana noteiktā datorā, pamatot datoru iegādi personiskām un komerciālajām vajadzībām, pamatot datora ārējo iekārtu iegādi, pamatot datoru elementu nomaiņu – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Datora galvenās sastāvdaļas un sistēmas plate (2 h);
2. Procesori un kopne (2 h);
3. Datora remonts (2 h);
4. Datora atmiņa (2 h);
5. Datora barošanas avots (2 h);
6. Datora profilakse (2 h);
7. BIOS (2 h);
8. Perifērijas iekārtas: datoru pele un tastatūras (2 h);
9. Monitori ( 2h);
10. Diski un zibatmiņas (2 h);
11. Druka un skeneri (2 h);
12. Digitālais foto, papīrs un elektroniskais papīrs (2 h).
Laboratorijas darbi:
1. Datora tehniskais apraksts izmantojot programmu specifisku programmatūru (2h).
2. Datora izjaukšana un salikšana (5h).
3. Datora cietā diska sadalīšana loģiskās daļās (2h).
4. BIOS konfigurēšana un datora atteices reakcijas imitējot bojātās detaļas noteikšana (4h).
5. Datora cietā diska sadalīšana loģiskās daļās (2h).
6. Datora paplašinājuma kartes (2h)
7. No dotām detaļām salikt funkcionējošu datoru (5h).
8. Patstāvīgā darba aizstāvēšana (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem (ieskaitītiem) visiem laboratorijas darbiem.
Jābūt sekmīgi nokārtotam teorijas kontroldarbam par lekcijās apskatīto tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jālasa literatūras avoti un jāstudē tiešsaistes mācību līdzekļi zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu aizstāvēšana tiek vērtēta 10 baļļu sistēmā.
Nosacījumi teorijas kontroldarba kārtošanai:
• lekciju apmeklējumam jābūt virs 75 %;
• izstrādāts referāts par neapmeklētām lekcijām, ja kavējumi ir virs 25 %;
• referāts jāiesniedz nedēļu pirms teorijas kontroldarba.
Teorijas kontroldarbā studentam jāatbild uz visiem 3 biļetes jautājumiem un papildus jautājumu maksimālā vērtējuma ieguvei. Par pirmajiem jautājumiem var iegūt 9 balles, bet par papildus jautājumu var iegūt ±1 balli.
Gala vērtējumu sastāda visu laboratorijas darbu un teorijas kontroldarba vidējais aritmētiskais vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. 22st revised edition. Indianapolis, IN: Que, 2015. 1162 p.
2. Rathbone A. Upgrading and Fixing Computers Do-it-Yourself For Dummies. 2010. 340 p.
3. Gookin D. Troubleshooting and Maintaining Your PC All-in-One For Dummies. 2017. 456 p.

Papildliteratūra

1. Datortermini [tiešsaiste]. Pieejams: termini.lza.lv
2. Computer [tiešsaiste]. Pieejams: www.tomshardware.com/

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.