Kursa kods InfT2044

Kredītpunkti 3

IT dizainā II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasDatorvadība48163227/02/2018Vadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Pedagoģijas doktors

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

Papildliteratūra

1. Heller, S., Vienne, V. 100 Ideas that Changed Graphic Design. Laurence King Publishing, 2012. 261 p.
2. Robertson, S. How to Render. Culver City: Design Studio Press, 2014. 292 p.

Piezīmes

TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss “IT dizainā II” aptver produktu dizainerim nepieciešamo zināšanu, prasmju un spēju izvērstu apguvi darbam ar dažādām rastra un vektora datorprogrammām, kā arī ar animāciju veidošanas datorprogrammām. Studijas ietver papildiemaņu apguvi darbam ar attēlojumiem produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Sniegt studentiem padziļinātās teorētiskas un praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci par dažādu datorprogrammu darba telpām, apgūt darba rīkus un radīt oriģinālus dizaina darbus, sagatavot tos izdrukai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un padziļinātā izpratne par vektorgrafikas un rastra grafikas iespējām.
• Prasmes veidot vektorgrafikas objektus, rediģēt fotoattēlus un radīt oriģinālus dizaina darbus.

• Kompetence pielietot praktiskas zināšanas un profesionālās prasmes, lai izvēlētos situācijai atbilstošāku datorprogrammu, izstrādājot produkta dizainu.

Kursa plāns

1 Dažādu dizaina darbu izveide (9h)
2 Speciālizēto datorprogrammu izmantošana rokdarbos (3h)
3 Fotoattēlu apstrāde un rediģēšana (4h)
4 Pārbaudes darbs (2h)
5 Fotomontāža un specefekti dizaina darbos (4h)
6 Telpisku objektu konstruēšana (2h)
7 Speciālo efektu modelēšana (2h)
8 Izveidoto objektu animācija (4h)
9 Pārbaudes darbs (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītajiem 2 pārbaudes darbiem un izstrādātajiem visiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Mclellam, T., Wiens, K. Things Come Apart: A Teardown Manual for Modern Living. London: Thames&Hudson Ltd, 2013. 128 p.
2. Simanovičs, S.V., Jevsejevs G.A., Aleksejevs A.G. Datorgrafika. Rīga: Kamene, 2001. 221 lpp.
3. Weinschenk, S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People What Makes Them Tick? United States: Pearson Education, 2011. 256 p.