Kursa kods InfT2039

Kredītpunkti 2

Lietojumprogrammu paketes II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT2038, Lietojumprogrammu paketes I

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu uzbūves vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu iespējas tiek paplašinātas, izmantojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par lietojumprogrammatūras pakotņu uzbūves, izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes - pielietot praksē dažādu veidu dokumentāciju un prezentāciju materiālu izstrādi, savietošanu un demonstrēšanu;
• kompetence - strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt lietvedības dokumentāciju, aprēķinus un prezentācijas materiālus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Absolūtās un jauktās adresācijas izmantošana. Nosaukumu piešķiršana šūnām un šūnu apgabaliem un to izmantošana.
2 Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē.
3 Datu kārtošana, standarta filtru un papildus filtru pielietošana datu atlasē.
4 Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana.
5 Datņu arhīvu veidošana. Arhīvu datņu veidi. Arhīvu atvēršana un saglabāšana.
6 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana izklājlapu, tekstapstrādes un prezentāciju lietotnē.
7 Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana.
8 Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana izklājlapu, tekstapstrādes un prezentāciju lietotnē.
9 Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana.
10 4. kontroldarbs: Makrosu izveide un saglabāšana. Lietotāja funkcijas izveide.
11 Izklājlapu lietotnes objekti un darbības ar tiem VisualBasicforAplications vidē.
12 Visual Basic for Aplications lietošana. Mainīgā definēšana. Konstantes.
13 Izpildes vadības dažādas struktūras.
14 Iepriekšnoteikto un standarta dialoga logu izmantošana.
15 Lietotāja dialoga loga izveidošana.
16 Pasūtījuma veidlapas un rēķina sagatavošana izklājlapu lietotnē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu jābūt pabeigtiem visiem praktiskajiem darbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu kontroldarbu atzīmēm.Vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus.
Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.

Pamatliteratūra

1. Cox J. Microsoft Office Professional 2010 step by step. [elektroniskais resurss]. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2011. 1031 p.
2. Murray K. Microsoft Word 2010 InsideOut [elektroniskais resurss]. Sebastopol, Calif.: O’Reilly, 2010. 871 p.
3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
4. Veiss K. Darbs ar atklātā pirmkoda programmatūru OpenOffice.org. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 139 lpp.

Papildliteratūra

1. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников. Москва [и др.]: Диалектика, 2010. 359 c.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011.
3. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. Москва: Эксмо-Пресс, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ECDL mācību materiāli [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.latvijapasaule.lv/generic/show/24
2. Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.jrpic.lv/?ID=1650
3. Rēzeknes Augstskolas ECDL centra mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: http://ecdl.ru.lv/course/view.php?id=4

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.