Kursa kods InfT2038

Kredītpunkti 2

Lietojumprogrammu paketes I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Informācijas tehnoloģija (nav zn)32161622/01/2014Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās

Papildliteratūra

1. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников. Москва [и др.]: Диалектика, 2010. 359 c.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011.
3. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. Москва: Эксмо-Пресс, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ECDL mācību materiāli [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.latvijapasaule.lv/generic/show/24
2. Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.jrpic.lv/?ID=1650
3. Rēzeknes Augstskolas ECDL centra mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: http://ecdl.ru.lv/course/view.php?id=4

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu uzbūves vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu iespējas tiek paplašinātas, izmantojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par lietojumprogrammatūras pakotņu uzbūves, izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes - pielietot praksē dažādu veidu dokumentāciju un prezentāciju materiālu izstrādi, savietošanu un demonstrēšanu;
• kompetence - strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt lietvedības dokumentāciju, aprēķinus un prezentācijas materiālus.

Kursa plāns

1 Formu sagatavošana.
2 Stili un to lietošana.
3 Dokumenta dalīšana sekcijās un katras sekcijas daļas apstrāde.
4 Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija.
5 Apjomīgu dokumentu noformēšana un satura rādītāja izveidošana.
6 Adrešu datu bāzes veidošana un izmantošana dokumentu sapludināšanā.
7 1. kontroldarbs: Dokumenta noformēšana tekstapstrādes lietotnē.
8 Dažādu izklājumu slaidu pievienošana un lietošana. Slaidu izskata veida maiņa.
9 Slaidu pārejas. Objektu animācijas un skaņas pievienošana un rediģēšana.
10 Vadības pogu un hipersaišu izmantošana prezentācijās.
11 Prezentācijas veidņu izstrāde.
12 Prezentācijas saglabāšana citos datņu formātos un pakotnes sagatavošana kompaktdiskam.
13 2. kontroldarbs: Prezentācijas sagatavošana un noformēšana.
14 Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās.
15 Gatavo funkciju lietošana.
16 Saliktu funkciju veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu jābūt pabeigtiem visiem praktiskajiem darbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu kontroldarbu atzīmēm.Vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus.
Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.

Pamatliteratūra

1. Cox J. Microsoft Office Professional 2010 step by step. [elektroniskais resurss]. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2011. 1031 p.
2. Murray K. Microsoft Word 2010 InsideOut [elektroniskais resurss]. Sebastopol, Calif.: O’Reilly, 2010. 871 p.
3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
4. Veiss K. Darbs ar atklātā pirmkoda programmatūru OpenOffice.org. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 139 lpp.