Kursa kods InfT2036

Kredītpunkti 2

Datortīkli (CISCO) I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Aldis Bērziņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1004, Ievads datorstudijās

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

DatZ2024, Datoru tīkli I

Kursa anotācija

Kurss “Datortīkli (CISCO) I” ir balstīts uz Cisco “CCNA Maršrutēšana un Komutēšana: Ievads datortīklos” kursu. Tas ir pirmais no četriem kursiem, kas ved uz “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Šis kurss iepazīstina ar interneta un citu datortīklu arhitektūru, struktūru, funkcijām, komponentēm un modeļiem. Mācību programmas pamatā tiek apskatīti Ethernet koncepcijas pamati, IP adresācijas principi un struktūra, datu nesēju un operāciju pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par tīkla protokola modeļu pielietošanu, skaidrojot datortīklu komunikāciju līmeņus. Apakštīklu masku un adrešu apgabalu aprēķināšana.
• prasmes par vienkārša Ethernet datortīkla izveidi izmantojot komutatorus un maršrutētājus. Konfigurēt, pārbaudīt un novērst problēmas komutatoru un maršrutētāju darbībā. • kompetence par datortīkla pamata problēmu novēršanu tīkla 1, 2, 3 un 7 līmeņos. Analizēt operācijas un priekšrocības transporta un tīkla līmeņa servisos un protokolos. Identificēt pamata parametrus, lai konfigurētu un izbūvētu bezvadu datortīklu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Dzīve tīklotā pasaulē. Sniedz izpratni par datu tīklu izmantošanu mūsdienās, par tīkla komponentēm, slēgumiem un savienojumiem. Sniedz ieskatu kā datu tīkli atbalsta biznesa un privātās komunikācijas un kas ir datoru tīkla drošība.
2.Datortīklu konfigurēšana un testēšana. Internetwork Operating System (IOS) loma. Pamata IOS komandas un darbības režīmi. Datora adresācija datortīklā.
3.Saziņa datortīklā. Apraksta datortīkla struktūru un protokolu funkcijas tīkla komunikācijās.
4.Tīkla piekļuve. Datortīklu plānošana un savienojumi. LAN un WAN savienojumu kabeļu, standartu un pievienojumu izvēle un atpazīšana.
5.Ethernet un adreses izšķirtspējas (ARP) protokols. Ethernet fiziskā un datu kanāla līmeņa īpašības. Komutatoru adresācija un saziņa datortīklā.
6.OSI Tīkla līmenis. Interneta protokola (IP) loma un īpašības. IPv4 un IPv6 pakotnes. Maršrutēšanas un pakešu pārsūtīšanas pamati. Maršrutētāja konfigurēšanas komandas.
7.IP Adresācija. IP adresācijas nepieciešamība un struktūra. IPv4 un IPv6 tīkla adreses.
8.IP tīklu dalīšana apakštīklos. Adresācijas shēmas. IPv4 un IPv6 tīkla dalīšana apakštīklos.
9.OSI Transporta līmenis. Transporta līmeņa protokolu loma un funkcionalitāte.
10.OSI Aplikāciju līmenis. Aplikāciju līmeņa funkcionalitāte un protokoli. Apraksta pazīstamākās TCP/IP aplikāciju funkcijas un tām atbilstošos servisus un protokolus.
11.Neliela tīkla izveidošana. Tikla struktūras, aplikāciju un protokolu izvēle. Tīkla drošības jautājumi. Tīkla darbības pārbaudes skaidrojumi un komandas.
12.Praktiskais eksāmens
13.Nobeiguma eksāmens (tests)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, visiem teorētiskajiem un praktiskajiem testiem jābūt izpildītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students katru nedēļu patstāvīgi izpilda attiecīgo apgūtās tēmas teorētisko testu un praktisko uzdevumu, ja attiecīgajā tēmā tāds ir izveidots.
Visiem teorētiskajiem un praktiskajiem testiem jābūt izpildītiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums tiek aprēķināts no visiem izpildītajiem kursa teorētiskajiem, praktiskajiem un noslēguma testiem.

Pamatliteratūra

Reģistrētajiem studentiem pieejamais oficiālais mācību materiāls Cisco Tīklu Akadēmijas vietnē: http://www.netacad.com
Odom, Wendell CCNA routing and switching ICND2 200-105 : official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Wendell Odom ; with contributing author Scott Hogg. Academic edition. Indianapolis, IN : Cisco Press, [2016] xlviii, 876 lpp. ISBN 9781587205989.
Odom, Wendell CCENT/CCNA ICND1 100-105 : official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Wendell Odom. Indianapolis, IN : Cisco Press, [2016] lii, 965 lpp. ISBN 9781587205804.
Santos, Omar. CCNA Security 210-260 : official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Omar Santos, John Stuppi. Indianapolis, IN : Cisco Press, [2015] xxxvi, 570 lpp. ISBN 9781587205668.

Papildliteratūra

Dye, Mark A. Network fundamentals : CCNA exploration companion guide / Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi. Indianapolis, IN : Cisco Press, c2008. xxiv, 528 lpp. ISBN 9781587132087. Graziani, Rick. Routing protocols and concepts : CCNA exploration companion guide / Rick Graziani, Allan Johnson. Indianapolis, Indiana : Cisco Press, c2008. xxxiv, 606 lpp. ISBN 9781587132063 (hbk). Lewis, Wayne, LAN switching and wireless : CCNA exploration companion guide / Wayne Lewis. Indianapolis, IN : Cisco Press, c2008. xxvi, 497 lpp. ISBN 9781587132070. Vachon, Bob. Accessing the WAN: CCNA exploration companion guide / Bob Vachon, Rick Graziani. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, c2008. xxiv, 668 lpp. ISBN 9781587132056 (hbk).

Periodika un citi informācijas avoti

http://www.netacad.com http://www.networkworld.com/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskās studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" studentiem.