Kursa kods InfT2030

Kredītpunkti 2

Sistēmu modelēšanas pamati

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Egils Stalidzāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek aplūkoti konceptuālās modelēšanas pamatprincipi, pieejas, tehnikas un valodas. Galvenā uzmanība tiek pievērsta objektorientētai modelēšanas valodai UML 2.0 (Universal Modelling Language) un tās diagrammām, kā arī biznesprocesu modelēšanas valodām xBML (Extended Business Process Modelling Language) un ECP (Event-Driven Process Chain). Darbojoties ar modelēšanas valodām, studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par konceptuālo un biznesprocesu modelēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par modelēšanas veidiem un pamatprincipiem, UML valodas notāciju un citām modelēšanas valodām.
Prasmes: lasīt un veidot UML diagrammas.
Kompetences: izvēlēties nepieciešamo modelēšanas valodu un aprakstīt ar to problēmjomu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads modelēšanas jomā.
2 UML klašu diagrammas pamatelementi.
3 UML klašu diagrammas konvertācija programmēšanas kodā.
4 UML objektu diagramma.
5 UML stāvokļu diagrammas pamatelementi
6 UML stāvokļu diagrammas piemēri.
7 UML aktivītāšu diagrammas pamatelementi.
8 UML aktivitāšu diagrammas piemēri.
9 UML secības diagramma un tās pamatelementi.
10 UML secības diagrammas piemēri.
11 UML lietošanas piemēru diagramma.
12 UML sadarbības diagramma.
13 Kontroldarbs.
14 Biznesprocesu modelēšanas valodas.
15 BPMN modelēšanas valodas pamati.
16 EPC modelēšanas valodas pamati.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Paredzētajā laikā jābūt nodotiem visiem mājas darbiem. Eksāmena gala atzīmi veido semestra darbu kumulatīvais vērtējums:
kontroldarbs 10%; mājas darbi 40% (visiem mājas darbiem jābūt sekmīgi nokārtotiem); eksāmens 50%.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Miles R., Hamilton K. Learning UML 2.0, O'Reilly, 2006.
2. Larman C. Applying UML and patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prentice Hall PTR, 2008.
3. Blaha M., Rumbaugh J. Object-Oriented Modeling and Design with UML™, New Jersey: Pearson Prentice Hall, Pearson Education International, 2005.
4. Ņikiforova O. Objektorientētā sistēmanalīze, Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Rīga : Drukātava, 2007.

Papildliteratūra

1. Lano K. Advanced Systems Design with Java, UML and MDA, Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006.
2. Schach S. R. Object-Oriented & Classical Software Engineering, Boston: McGraw-Hill, 2007.
3. UML 2.0 modelēšana [tiešsaite], [skatīts 2010.g. 27. dec.]. Pieejams: http://www.agilemodeling.com/essays/umlDiagrams.htm

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana”.