Kursa kods InfT2029

Kredītpunkti 2

Sistēmu modelēšana II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasDatorvadība32161612/09/2017Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jekaterina Smirnova

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

Papildliteratūra

1.Unified Modeling Language oficiālā mājas lapa: http://www.uml.org/
2.BPMN oficiālā mājas lapa: http://www.bpmn.org/

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls "World Journal of Modelling and Simulation", World Academic Press, Pieejams: http://www.wjms.org.uk/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes”.

Kursa anotācija

Tiek apskatīta objektorientētā pieeja sistēmu analīzē, projektēšanā un modelēšanā, UML (Unified Modeling Language) modelēšanas valoda, UML elementi klašu, objektu, lietošanas piemēru, aktivitāšu, secību un kooperāciju diagrammās, UML izmantošana prasību specifikācijā, analīzē un projektēšanā, UML un programmas kods. Uzmanība tiek pievērsta sistēmas modelēšanai sistēmas izstrādes procesa laikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sistēmu modelēšanas iespējām un modelēšanas lomu sistēmas izstrādes procesā; par dažāda veida modeļu pielietošanu sistēmas funkcionalitātes un struktūras aprakstīšanai.
•prasmes praktiski izstrādāt sistēmas struktūras un uzvedības modeļus, izmantojot vairākas notācijas;
• Kompetence patstāvīgi analizēt sistēmas modeļus un izvēlēties piemēroto risinājumu sistēmas funkcionalitātes aprakstīšanai sistēmas izstrādes vai pārbūves procesā, kā arī pamatot savu viedokli.

Kursa plāns

1 Objektorientētas modelēšanas pamatprincipi, UML diagrammu veidi.
2 Klašu diagrammas izveidošana pēc apraksta.
3 Koda ģenerēšana no klašu diagrammas, klašu diagrammas izveidošana pēc koda.
4 Objektu diagrammas izveidošana. Objektu diagrammas sasaiste ar klašu diagrammu.
5 Lietošanas piemēru diagrammas izveidošana.
6 Aktivitāšu diagrammas izveidošana pēc apraksta.
7 Aktivitāšu diagrammas izveidošana no koda.
8 Aktivitāšu un BPMN diagrammu salīdzināšana.
9 Stāvokļu diagrammas izveidošana.
10 Secību diagrammas izveidošana.
11 Kooperāciju diagrammas izveidošana.
12 Kontroldarbs.
13 Patstāvīgā darba aizstāvēšana
11

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai nokārtotu eksāmenu ir nepieciešams:
•izpildīt un aizstāvēt visus praktiskus darbus;
•nokārtot teorijas un praktisko kontroldarbus;
•izstrādāt un aizstāvēt patstāvīgus darbus;
•izpildīt eksāmena uzdevumu.
Eksāmena atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā praktiskus darbus, vērtējumu par teorijas un praktisko kontroldarbiem, vērtējumu par patstāvīgiem darbiem un eksāmena vērtējumu.
Eksāmenā studenti izpilda praktisko uzdevumu un atbild uz teorētiskajiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

1.Rumpe B. Modeling with UML : language, concepts, methods. Springer Berlin Heidelberg, 2016. 281 p. (Pieejama Latvijas Nacionālā bibliotēkas Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā)
2.Podeswa H. UML for the IT business analyst : a practical guide to object-oriented requirements gathering using the unified modeling language. Course Technology/Cengage Learning, 2010. 372 p. (Pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU portālā ORTUS)
3.Schach S. Object-oriented and classical software engineering. McGraw-Hill, c2011. 667 p. (Pieejama LLU Fundamentālajā bibliotēkā)
4.Miles R. Learning UML 2.0. O'Reilly, 2006. 269 p. (Pieejama LLU Fundamentālajā bibliotēkā)