Kursa kods InfT2024

Kredītpunkti 4

Ievads programminženierijā

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilze Kazaine

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursā studentus iepazīstina ar pasaulē zināmo un pielietoto programminženierijas labo praksi, ņemot vērā Latvijas esošo likumdošanas bāzi un specifiku. Mācību procesā tiek apskatīti programmatūras izstrādes pamatprocesi, to savstarpējā saistība un veicamās aktivitātes, analizējot gan literatūrā aprakstīto pieeju, gan balstoties uz praktisko pieredzi. Studenti tiek iesaistīti patstāvīgi veicamu dažādu iemaņu izkopšanas uzdevumu izpildē. Iegūtās zināšanas studenti izmanto kursa darba izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par programmatūras inženierijas lomu programmatūras izstrādes procesā un programminženierijas labo praksi;
prasmes lietot IT nozares standartus, analizēt programmatūras prasības un veikt sistēmas projektēšanu, kā arī noformēt projekta dokumentus;
kompetences organizēt un strādāt grupā, veicot programmatūras dokumentēšanu lietot programminženierijas standartus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Programminženierijas būtība. Veiksmīgs informācijas sistēmas izstrādes projekts.
2 Informācijas sistēmu izstrāde Latvijā. Informācijas sistēmu izstrādi reglamentējošie dokumenti.
3 Standarts EIA / IEEE J-Std-016-1995. Programmatūras dzīves cikls un tā procesi.
4 Informācijas sistēmu izstrādi regulējošie galvenie normatīvie akti Latvijā. Publisko iepirkumu likums.
5 Projekta plānošana.
6 Sistēmas un programmatūras prasību noteikšana.
7 Koncepcijas un prasību dokumenti.
8 Darbības koncepcijas apraksta dokumenta saturs un organizācija.
9 Programmatūras prasību dokumenta saturs un organizācija.
10 Programmatūras projektējuma apraksta saturs un organizācija. Lietotāju saskarne.
11 Implementēšana.
12 Programmatūras testēšana.
13 Programmatūras lietotājiem paredzētā dokumentācija.
14 Lietotāja instrukcijas dokumenta saturs un organizācija.
15 Programmatūras pavadīšanas dokumentācija.
16 Programmatūras nodošana ekspluatācijā un uzturēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
lekciju apmeklēšana – 16 punkti, praktisko darbu izpilde – 50 punkti, praktisko darbu savlaicīga nodošana – 10 punkti, tests – 20 punkti, papildus materiālu sagatavošana - 4 punkti. 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli. Vērtējumu iespējams uzlabot, kārtojot mutisko eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. IEEE Std P1498/EIA IS 640:1995 Software Development. USA. Pieejams pie kursa vadošā mācībspēka.
2. Pressman R.S. Software Engineering: a Practitioner’s Approach/ 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 895 lpp.
3. Sommerville I. Software engineering/ 8th ed. Harlow: Addison-Wesley, 2007. 840 lpp.

Papildliteratūra

1. „Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls likumi.lv [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Zaiceva L. Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. 244 lpp.
3. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ 2004 Version. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.computer.org/portal/web/swebok/htmlformat.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.