Kursa kods DatZ2024

Kredītpunkti 2

Datoru tīkli I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatu apstrādes sistēmas un datortīkli

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

Kursa anotācija

Studenti apgūst datortīklu attīstības vēsturi, klasifikāciju, standartizāciju un adresāciju. Pirmajā studiju kursa daļā studenti apgūst atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodeļa fizikālā un datu posma slāņa arhitektūras. Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes mazbiroju datortīklu izveidošanā, konfigurācijā un uzturēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas par datortīklu attīstības vēsturi, klasifikāciju, standartiem, datortīklu resursu adresāciju, datortīkla atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodeļa slāņiem, datortīkla protokoliem, datortīklu aparatūru un strukturēto kabeļu sistēmu komponentiem;
•prasmes par mazbiroju datortīklu un strukturēto kabeļu sistēmu projektēšanas pamatiem, datortīklu aparatūras konfigurāciju, klientu datoru konfigurāciju, datortīkla darbības testēšanu un bojājumu novēršanu;
•kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par datortīkliem, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datorprogrammas Microsoft VISIO pielietošana datortīklu grafiskā attēlošanā.
2 Protokolu steka TCP/IP konfigurācija datoram ar Windows operētājsistēmu.
3 Vītā pāra kabeļa konektoru RJ-45 montāža.
4 Internet tīkla pieslēguma koplietošanas konfigurācija.
5 Mazbiroju datortīklu maršrutizētāja konfigurācija.
6 1. kontroldarbs: Ievads par datortīkliem, adresācija un aktīvā aparatūra.
7 Mazbiroju bezvadu lokālā datortīkla maršrutizētāja konfigurācija.
8 Koplietošanas iekārtas pieslēgšana vienādranga datortīklā, izmantojot Microsoft operētājsistēmas iespējas I.daļa.
9 Koplietošanas iekārtas pieslēgšana vienādranga datortīklā, izmantojot Microsoft operētājsistēmas iespējas II.daļa.
10 2. kontroldarbs: OSI etalonmodelis un datu pārraide OSI etalonmodeļa fizikālajā slānī.
11 Datora resursu koplietošanas iespējas Microsoft operētājsistēmas vidē.
12 Komutatoru vadības konfigurācija.
13 Komutatora portu konfigurācija.
14 Virtuālo lokālo tīklu konfigurācija kompānijas Cisco ražotajā komutatorā.
15 Virtuālo lokālo tīklu konfigurācija kompānijas HP ražotajā komutatorā.
16 3. kontroldarbs: OSI etalonmodeļa datu posma slānis, lokālo un bezvadu datortīklu tehnoloģijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visiem kontroldarbiem un mājas darbam jābūt ieskaitītiem.
Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba testa jautājumu atbildēti pareizi;
mājas darbu novērtē saskaņā ar mājas darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību;
studiju kursa 1 daļas ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu testu un mājas darba atzīmēm.

Pamatliteratūra

1.Andrew S. Tanenbaum Computer Networks 5th edition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International, 2010. 960 p.
2.Э. Таненбаум Компьютерные сети 5-е изд. Перевод с английского В. Шрага. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 960 c.
3.А.Б. Семенов, С.К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей Структурированные кабельные системы 5-е изд. Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2017. 640 с.

Papildliteratūra

1.James F. Kurose, Keith W. Ross Computer Networking: A Top-Down Approach 6th edition, Pearson, 2012, 862 p.
2.Stephen A. Rackley, Wireless Networking Technology: From Principles to Successful Implementation, Newnes, 2007., 416 p.
3.Rich Seifert, James Edwards The All-New Switch Book: The Complete Guide to LAN Switching Technology 2nd Edition. Wiley. 2008., 816 p.
4.Olifer, N., Olifer, V. 2006. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Wiley., 2006., 1000 p.
5.David Barnett, David Groth, Jim McBee, Cabling: The Complete Guide to Network Wiring, 3rd Edition 3rd Edition, 204., 720 p.
6.Semenov, A.B., Strizhakov, S.K., Suncheley, I.R. Structured Cable Systems. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2002., 608 p.
7.В.Г. Олифер Н.А. Олифер Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: [учебное пособие для вузов] 4-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 943 с.
8.Семенов А. Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентовю. М: ЛФЙТ Лтд 2003. - 416 с.
9.Cisco Systems. Руководство по технологиям обединенных сетей, 4-е издание. :Перю с англ. - М.: Издателъский дом "Вилъямс" (Cisco Press) 2005. - 1040 с.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā„Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes”.