Kursa kods InfT1037

Kredītpunkti 1

Datorgrafika

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT3024, Datorgrafika

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko trīsdimensiju grafikas vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida telpisku objektu vai interaktīvu trīsdimensiju pielikumu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas telpisku objektu, virsmu izveidē, modelēšanā un animācijas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par trīsdimensiju grafikas izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes izmantot modelēšanas rīkus, veidot trīsdimensiju modeļus, telpiskus attēlus un animācijas.
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt informācijas vizuālā materiāla sagatavošanu un saglabāšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Telpiskas virsmas izveide un modelēšana.
2 Materiālu un tekstūru ieklāšana objektiem.
3 UV teksturēšanas veids.
4 Objektu novietojums trīsdimensiju telpā.
5 Apgaismojuma veidi un kameru novietojums. Kameru sekošanas iespējas.
6 Objekta skaldņu un virsotņu rediģēšana.
7 Attēla reālisma (Rendering) attēlojums.
8 Animācijas izveide un rediģēšana.
9 Modifikatoru pamata iestatījumi un pielietojums.
10 Armatūras struktūras izveidošana.
11 Armatūras sasaiste un animācija.
12 Mīksta objekta izveides sistēma.
13 Šķidruma, dūmu u.c. parādību simulēšana.
14 Nelineāras kustības izveide un animācija.
15 Spēles izveides elementi un objektu vadība ar taustiņiem.
16 3D video formāta izveide un saglabāšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktiski izstrādāts, aprakstīts un aizstāvēts animēts trīsdimensiju darbs. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Chronister J. Blender Basics. 4-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. 178 p. (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja un tiešsaistē: http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/81/BlenderBasics_4thEdition2011.pdf)
2. Iraci B. Blender Cycles: Lighting and Rendering Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams LLU FB datubāzē “eBook Collection (EBSCOhost)” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=680712&site=eds-live&scope=site
3. Valenza E. Blender 2.6 Cycles : Materials and Textures Cookbook. 2013. 263 p. Pieejams LLU FB datubāzē “eBook Collection (EBSCOhost)” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=604071&site=eds-live&scope=site
4. Thorn A. Practical Game Development with Unity and Blender. 2014. 334 p. Pieejams LLU FB datubāzē “eBook Collection (EBSCOhost)” LLU tīklā vai LLU IS lietotājkontu http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=788034&site=eds-live&scope=site

Papildliteratūra

1. B. Haginss, I. Proberts. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp. (Pieejams LLU:Lasītavā)

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studentiem pilna laika studijās.