Kursa kods InfT1036

Kredītpunkti 3

IT dizainā I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Informācijas tehnoloģija (nav zn)48163216/02/2016Vadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Pedagoģijas doktors

Papildliteratūra

1. Тучкевич Е. Самоучитель Adobe Illustrator CS6. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. 352 с.

Piezīmes

TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss “IT dizainā” aptver zināšanu, prasmju un spēju apguvi darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, veidojot prezentācijas, vektorgrafikas objektus, noformējot dažādus prezentācijas materiālus. Sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci par dažādu datorprogrammu darba telpām, logiem, paletēm, apgūt darba rīkus un analizēt krāsu modeļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izpratne par prezentācijas, vektorgrafikas un rastra grafikas iespējām.
• Prasmes: atlasīt un izvērtēt nepieciešamo informāciju, kā arī strādāt ar datorgrafikas datorprogrammu CorelDraw, Corel PhotoPaint un Adobe Photoshop pamatlīmenī.
• Kompetence: izmantot savas zināšanas un prasmes reklāmu produkcijas izstrādē un prezentāciju noformēšanā.

Kursa plāns

1 Sarežģītu shēmu veidošana
2 Sarežģītu shēmu veidošana
3 Efektīvā prezentēšana
4 Efektīvā prezentēšana
5 Prezentācijas izveide, izmantojot tiešsaistes rīkus
6 Stenda referāta noformēšana un kvalitatīvā druka
7 Stenda referāta noformēšana un kvalitatīvā druka
8 CorelDraw programmas darba telpa
9 CorelDraw programmas darba telpa
10 CorelDraw programmas darba telpa
11 CorelDraw programmas darba telpa
12 Corel PhotoPaint programmas darba telpa
13 Corel PhotoPaint programmas darba telpa
14 Adobe Photoshop programmas darba telpa
15 Adobe Photoshop programmas darba telpa
16 Adobe Photoshop programmas darba telpa

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītajiem pārbaudes darbiem un izstrādātajiem laboratorijas darbiem. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem un uzrakstītiem visiem pārbaudes darbiem.

Pamatliteratūra

1. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
2. Комолова Н., Яковлева Л. Самоучитель CorelDraw X7. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. 352 с.
3. Тучкевич Е. Самоучитель Adobe Photoshop CS5. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. 496 с.