Kursa kods InfT1030

Kredītpunkti 2

Informātika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasDatorvadība3282419/10/2011Vadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilona Odziņa

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās

Papildliteratūra

1. Microsoft Office 2003 [tiešsaiste] [skatīts 12.04.0212.]. Pieejams: http://office.microsoft.com/lv-lv/training/HA102262291062.aspx - Microsoft izstrādāta apmācība ar MS Office 2003 programmām.
2. Microsoft Office [tiešsaiste] [skatīts 12.04.0212.]. Pieejams: http://blogs.techrepublic.com.com/msoffice/

Piezīmes

Kurss iekļauts EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Komerczinības".

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts iemaņu un prasmju iegūšanai un nostiprināšanai darbā ar datoru, kas nepieciešams studiju darbu veikšanai, kvalifikācijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai. Studenti iegūst zināšanas par liela apjoma dokumentu sagatavošanu teksta redaktora programmā, iemācās veidot un pielietot noformējuma stilus, dokumenta objektu numerāciju, atsauces uz objektiem, satura rādītāju. Studenti apgūst elektronisko tabulu, iemācās to lietot aprēķinu veikšanai, datu apkopošanai un grafiku veidošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par jaunākajām biroja līmeņa lietišķām programmām un to lietošanu dažādu uzdevumu risināšanā, kā arī informācijas vākšanu, apstrādi, aprēķinu veikšanu, analīzes rezultātu prezentēšanu, liela apjoma dokumentu veidošanu un noformēšanu. Prasmes – pielietot teksta redaktoru liela apjoma dokumentu noformēšanā, pielietojot programmā ietvertās metodes un rīkus; pielietot izklājlapu ekonomisko pētījumu datu apstrādei, aprēķinu veikšanai, datu apkopošanai un grafiku veidošanai. Kompetence – izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam: patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot un attēlot.

Kursa plāns

1 Darbs ar teksta redaktoru liela apjoma dokumenta noformēšanai. Dokumenta sekcijas. Stilu sagatavošana.
2 Dokumenta objektu numurēšana. Automātisko norāžu veidošana. Attēlu, tabulu, satura rādītāja izveide.
3 Kontroldarbs.
4 Elektroniskā tabula. Tabulas veidošana noformēšana. Aritmētisko aprēķinu formulas.
5 Matemātikas, loģisko un meklēšanas funkciju izmantošana formulās
6 Grafiku veidošana un noformēšana.
7 Grafiku veidošana un noformēšana
8 Kontroldarbs.
9 Elektronu tabula kā datu bāze. Veidošana un papildināšana.
10 Atlases nosacījumu pierakstīšana. Datu atlase. Starprezultāti.Datu padziļinātā filtrēšana.
11 Datu atlase. Paplašinātā kritērija izmantošana.
12 Datu konsolidācija.
13 Šķērsgriezuma tabulas.
14 Datu atlase. Atlasīto datu izmantošana.
15 Datuma, informācijas, statistikas, teksta apstrādes funkcijas.
16 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ar pietiekamu vērtējumu novērtēti kontroldarbi par teksta redaktoru un elektronisko tabulu (10 punktu sistēmā, pietiekams vērtējums 4 un vairāk).
Izstrādāts un aizstāvēts mājas darbs/referāts
Neieskaitītie/nerakstītie kontroldarbi jāuzraksta semestra laikā.
Ieskaites atzīmi veido kontroldarbu vidējā atzīme.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel!: Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2007. 173 p.
2. Žemaitis V. Microsoft Word: no iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 164 lpp.
3. Rijkure T. Teksta redaktors Microsoft Word. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 64 lpp.
4. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Turība, 2005. 166 lpp.