Kursa kods InfT1028

Kredītpunkti 2

Datorvadības uzdevumi ražošanā

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Vitālijs Komašilovs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ražošanas process tā plašākajā nozīmē tiek formalizēts kā ražošanas procesam adekvātu darbību loģiska secība, kurā arvien plašāk tiek pielietotas dažādas datorvadības metodes. Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar datorvadības pielietojumiem ražošanā, kas ir klasificēti vairākās uzdevumu grupās: statistikas un analīzes uzdevumu grupa, procesu atpazīšanas uzdevumu grupa un optimizācijas uzdevumu grupa.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par datorvadības pielietojumu iespējām dažādos rūpnieciskās ražošanas vadības un plānošanas uzdevumos atkarībā no pieejamā informācijas daudzuma;
• prasmes organizēt datorvadības uzdevumu risināšanai nepieciešamās informācijas ieguves un apstrādes procesus, analizēt uzdevumu risināšanas prioritātes;
• kompetence patstāvīgi analizēt un risināt ar datorvadību saistītas problēmas un piedāvāt ražošanai atbilstošus risinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1.V-REP programmatūras saskarne, modeļu parametri, fizikas likumi.
2.Labirinta veidošana no pamata objektiem.
3.Shematisks konveijeris: sruktūras izveide un parametru pieskaņošana.
4.Shematisks konveijeris: ražošanas scenāriju modelēšana.
5.Modeļu uzvedības definēšana izmantojot LUA skriptus.
6.Kastes apstrādes konveijera projekts: modeļu izveide.
7.Kastes apstrādes konveijera projekts: modeļu vadība izmantojot LUA skriptu.
8.Kastes apstrādes konveijera projekts: galīga automāta vadības implementācija.
9.Sarežģīto modeļu izstrāde: mobīlā robota piemērs.
10.Sarežģīto modeļu izstrāde: robotizētās rokas piemērs.
11.Lietotāja saskarnes izstrādes paņēmieni.
12.Patstāvīgā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi ir nepieciešams: izpildīt un aizstāvēt visus praktiskos darbus; nokārtot teorijas kontroldarbu.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus, vērtējumu par teorijas kontroldarbu un vērtējumu par patstāvīgo darbu.

Pamatliteratūra

1. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern Control Systems, Tenth edition. Pearson Education, Inc. Pearson Prentice Hall 2005, 634 p.
2. Taha H.A. Operations Research: an Introduction. Pearson Prentice Hall, 2007., 813 p.
4. Skogestad S., Postlethwaite I Multivariate Feedback Control. John Willey & Sons Ltd., 2005.

Papildliteratūra

1. Business Process Management Journal, Wiley and Sons.
2. V-REP programmatūras tīmekļa vietne http://www.coppeliarobotics.com/

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskajā studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne”.