Kursa kods InfT1026

Kredītpunkti 2

Informācijas tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesasist.

Ilze Kozele

Bc. agr.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida teksta dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā, kā arī lietotņu iespēju paplašināšanu, lietojot programmēšanas valodas Visual Basic for Applications iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs:
•zināšanas par lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un programmēšanas valodu Visual Basic for Application (VBA) (kontroldarbi un klases uzdevumi);
•prasmes lietot lietojumprogrammas liela apjoma teksta noformēšanā, pētījumos iegūto datu apstrādē, dažāda veida prezentācijas materiālu sagatavošanā un izmantot makrokomandas lietotņu iespēju paplašināšanā (kontroldarbs, klases uzdevumi, mājasdarbs);
•kompetences strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un apstrādāt informāciju, izmantojot lietojumprogrammatūras pakotnes (darbs klasē ar uzdevumiem, mājasdarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Apjomīga dokumentu noformēšana. Objektu ievietošana dokumentā to numerācija. Dažādu sarakstu izveide. Formu lauki. Rakstzīmju aizvietošana. Pareizrakstības pārbaude. Dokumentu veidnes, izdruka, aizsardzība, koplietošana.
2. Kontroldarbs: Dokumentu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē
3. Dažādu sarežģītu saliktu funkciju veidošana izmantojot relatīvās, absolūtās, jauktās adresācijas.
4. Lietotāja datu sērijas. Nosaukumu piešķiršana. Piešķirto nosaukumu izmantošana aprēķinos.
5. Links. Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē. Datu kārtošana, filtrēšana. Starprezultāti.
6. Datu analīzes līdzekļi, piemēram, Goal Seek, Solver and Data Analysis, Scenario. Konsolidation.
7. Lietotāja veidotie skaitļu formāti. Nosacījuma formatēšanas iespējas. Speciālās ielīmēšanas iespējas. Datu auditēšana.
8. Dažādu sarežģītu diagrammu veidošana. Ievietošanas iespējas citās lietotnēs. Šķērsgriezumu tabulas un diagrammas izveidošana, izskata maiņa. Veidnes. Darbgrāmatas aizsardzība.
9. Kontroldarbs: Izklājlapu lietotnes izmantošana
10. Dažādu izklājumu slaidu lietošana. Noformējuma veidnes, slaidu pārejas, objektu animācijas, slīdrādes vadība u.c. Mājas darbs. Mājas darbā jāizveido Microsoft PowerPoint prezentācija par tēmu, kas saistīta ar specialitāti.
11. Makro izmantošanas nepieciešamības pamatojums, aizsardzības līmeņi, ierakstīšanas un pārbaudes posmi. Makro piesaiste.
12. Jaunas rīkjoslas un pogas izveidošana. Makro piesaistīšana, parametru maiņa. Ierakstīto makro rediģēšana.
13. Izklājlapu lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications vidē. Lietotāja veidotās funkcijas. Prezentāciju un tekstapstrādes lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications vidē.
14. Kontroldarbs: Makro ierakstīšana. Lietotāja funkciju izmantošana
15. Datubāzes pārvaldības sistēmas (datubāzes lietotnes). Microsoft Access lietošana. Pārskati. Datubāzes objektu izvade.
16. Teorētiskās un praktiskās zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošanu nozarē. Ieskats Quantum GIS.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaites vērtējumu, jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem un sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no kontroldarbu atzīmēm un mājasdarba.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos veicamo uzdevumu pabeigšana. Papildus uzdevumu izpilde pirms ieskaites kārtošanas, iegūto zināšanu nostiprināšanai.
Mājas darbs. Mājas darbā jāizveido Microsoft PowerPoint prezentācija par tēmu, kas saistīta ar specialitāti. Prezentācijā jāiekļauj dažāda veida objekti (tabula, diagramma, attēli, utt.) un jāizmanto pieejamie prezentācijas noformēšanas līdzekļi. Mājas darbs jāiesniedz praktisko nodarbību vadītājam elektroniskā veidā, (apjoms 10-15 slaidi). Darba vērtējumam izmanto 10 ballu skalu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi. Darbu vērtējumam izmanto 10 ballu skalu.
Kontroldarbiem ir jābūt kārtotiem un to vērtējums sastāda 60 % no gala atzīmes, mājasdarbam ir jābūt iesniegtam un prezentētam un vērtējums sastāda 20 % no gala atzīmes, klases darbiem ir jābūt iesniegtiem un uzdevumi tiek vērtēti ar ieskaitīts vai neieskaitīts. Par visiem laikā iesniegtiem un ieskaitītiem uzdevumiem ir iespējams iegūt divas balles no gala atzīmes, savukārt, ja uzdevumi nav iesniegti vai ir nesekmīgi gala atzīme tiek samazināta proporcionāli neiesniegto vai nesekmīgo darbu apjomam, kas kopsummā sastāda 20 % no kopējā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība". 2013. 2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp. 3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp. 4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Dixon H. Excel 2007: beyond the manual Berkeley: Apress, 2007. 417 p. 2. Morrison C. Word 2007: beyond the manual. Berkeley: APress, 2007. 297 p. 3. Меженный О.А. Microsoft Office 2010: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика 2011. 367 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Darba sākšana programmā Excel 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-programm%C4%81-Excel-2010-d8708ff8-2fbd-4d1e-8bbb-5de3556210f7?ui=lv-LV&rs=lv-LV&ad=LV. 2. Darba sākšana programmā Word 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-programm%C4%81-Word-2010-3890f358-ef22-4409-8aac-927895548796. 3. Darba sākšana ar PowerPoint 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-LV/article/Darba-s%C4%81k%C5%A1ana-ar-PowerPoint-2010-cf58370c-11fa-4834-9847-e9d7a3c4ca5b?ui=lv-LV&rs=lv-LV&ad=LV.

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „ Mežzinātne”, MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris”, MF akadēmiskās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Kokapstrāde” pilna un nepilna laika studijās.