Kursa kods InfT1023

Kredītpunkti 2

Informātika

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst teksta redaktoru MS Word – iemācās profesionāli noformēt liela apjoma dokumentus; apgūst darbu ar elektronisko tabulu MS Excel – iemācās veikt aprēķinus, lietot saliktās funkcijas, veidot grafikus un strādāt ar datu bāzi; apgūst darbu ar prezentāciju veidošanas programmu MS PowerPoint – prast sagatavot un sniegt prezentācijas. Iegūtās zināšanas nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī spēt lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbības veikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par teksta redaktora izmantošanu dokumentu noformēšanā, prezentāciju veidošanas rīka izmantošanu un elektroniskās tabulas izmantošanu datu apstrādē;
• prasmes spēt formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus viesnīcu un restorānu nozarē, izmantojot apgūtos teorētiskos un praktiskos pamatus;
• kompetence: patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un, izmantojot informācijas tehnoloģijas, pieņemt lēmumus un risināt problēmas viesnīcu un restorānu nozarē. Prot izmantot teksta redaktora, prezentāciju veidošanas rīka un elektroniskās tabulas pielietošanas veidus datu apstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Titullapas izveide. Tabulācijas zīmes, to pielietojums dokumentu veidošanā.
2. Formulu rakstīšana, izmantojot Equation matemātiskās struktūras. Vizualizācija izmantojot SmartArt grafiku.
3. Stilu izmantošana liela apjoma dokumentu noformēšanā, stilu modificēšana un definēšana.
4. Grāmatzīmju (Bookmarks) ievietošana. Automātiska attēlu un tabulu numerācija, atsauču ievietošana dokumentā.
5. Satura rādītāja un priekšmetu alfabētiskā rādītāja (Index) veidošana; attēlu un tabulu sarakstu automātiska veidošana.
6. Kontroldarbs. Liela apjoma dokumentu noformēšana.
7. Datu virkņu veidošana (aritmētiskā, ģeometriskā, datumu, lietotāju) un aprēķinu tabulu veidošana.
8. Absolūto, relatīvo un jaukto šūnu adrešu izmantošana. Vienkāršāko un biežāk lietoto funkciju izmantošana aprēķinos.
9. Salikto funkciju veidošana. Ievada ierobežojumu noteikšana.
10. Grafiku veidošana.
11. Darbs ar datu bāzi: jaunu datu ievade, datu kārtošana (šķirošana). Datu atlasīšana, izmantojot automātisko filtru.
12. Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumam. Starprezultātu iegūšana un datu grupēšana datu uzskaites tabulās.
13. Šķērsgriezuma tabulu (Pivot Table) un diagrammu veidošana.
14. Datu atlasīšana jeb filtrēšana, izmantojot kritēriju taisnstūri un paplašināto filtru.
15. Darbs ar vairākām tabulām: saites starp tabulām. Datu apvienošana jeb tabulu konsolidācija.
16. Kontroldarbs. Elektroniskās tabulas pielietošana datu apstrādē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites vērtējumu veido:
• sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi – 1.kontroldarbs: MS Word izmantošana liela apjoma dokumentu noformēšanā; 2.kontroldarbs – MS Excel izmantošana datu apstrādē;
• iesniegts pēc PTF izstrādātajiem metodiskajiem noteikumiem, noformēts referāts;
• iesniegta prezentācija par izstrādāto referātu;
• izstrādāti un iesniegti visi praktiskie darbi;
• tests par studiju kursā apgūtām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Pēc PTF izstrādātajiem metodiskajiem noteikumiem izstrādāts un noformēts referāts (apjoms vismaz 10 lpp., iesniedz elektroniskā veidā) un izveidota prezentācija, kas ir izstrādāti studiju kursa "Viesmīlības uzņēmumi" ietvaros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, patstāvīgā darba un testa kumulatīvā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
2. Ringa E. Microsoft Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 54 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Turība, 2005. 168 lpp.
4. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.

Papildliteratūra

1. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Boston: Cengage Learning: 2011. 328 p.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011. 443 с.
3. Фрай К. Microsoft Excel 2010. Шаг за шагом. Москва: Ecom, 2011. 448 c.
4. Murray K., Microsoft Office 2010 plain & simple [elektroniskais resurss] / Katherine Murray. Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2010. xiii, 432 lpp. : il. Plain & simple . ISBN 9780735626973.

Periodika un citi informācijas avoti

MS Office īsās pamācības: https://support.office.com/lv-lv/article/office-%C4%ABs%C4%81s-pam%C4%81c%C4%ABbas-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība", pilna un nepilna laika studijās.