Kursa kods InfT1014

Kredītpunkti 2

Informācijas tehnoloģijas II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par datora vietu un nozīmi sabiedrībā, mērvienībām, datora uzbūvi un funkcionalitāti, datu ievades un izvades rīkiem, datora programmatūru, datoru vīrusiem, Internetu un datortīkliem, elektronisko komerciju, informācijas drošības sistēmu izveidi, personas datu aizsardzību. Studenti iegūst iemaņas darbā ar elektronisko tabulu MS Excel – iemācās lietot saliktās funkcijas, veidot grafikus un strādāt ar datu bāzi. Iegūtās zināšanas nepieciešamas kursa darbu un bakalaura darba izstrādāšanā un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par elektroniskās tabulas izmantošanu datu apstrādē; prasmes spēt formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē, izmantojot apgūtos teorētiskos un praktiskos pamatus; kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantojot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas informācijas tehnoloģiju izmantošanā savā zinātnes nozarē, prot izmantot praktiskās iemaņas par elektroniskās tabulas pielietošanas veidiem datu apstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datu virkņu veidošana: aritmētiskā, ģeometriskā progresija, datumu virknes, lietotāja datu virkņu veidošana.
2 Tabulas noformēšana. Aprēķinu tabulas veidošana. Tabulas un lapas noformēšana.
3 Vienkāršie aprēķini tabulās: elementārās aritmētiskās darbības. Absolūto, relatīvo un jaukto šūnu adrešu izmantošana.
4 MS Excel vienkāršāko un biežāk lietoto funkciju izmantošana aprēķinos
5 Loģiskās, matemātiskās un statistiskās funkcijas. Salikto funkciju veidošana. Ievada ierobežojumu noteikšana.
6 Grafiku veidošana.
7 Kontroldarbs. Elektroniskās tabulas veidošana.
8 Darbs ar datu bāzi: jaunu datu ievade, datu kārtošana. Datu filtrēšana izmantojot automātisko filtru.
9 Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumam. Starprezultātu iegūšana un datu grupēšana datu uzskaites tabulās.
10 Šķērsgriezuma tabulu un diagrammu veidošana.
11 Darbs ar vairākām tabulām, saites starp tabulām. Datu apvienošana jeb tabulu konsolidācija.
12 Datu atlasīšana jeb filtrēšana, izmantojot kritēriju taisnstūri un paplašināto filtru.
13 Finansu funkcijas.
14 Datu bāzes funkcijas: DCOUNT, DMIN, DMAX, DSUM, DCOUNTA.
15 Datu vērtību secīga novērtēšana un prognozēšana. Datu analīzes labāka rezultāta atrašana ar Goal Seek.
16 Kontroldarbs. Darbs ar datu bāzi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites atzīmi veido kontroldarbu un noslēguma testa vidējais vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. Rīga: Mācību grāmata, 2002. 252 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
3. Ringa E. Excel. MS Office 2007. Strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp.
4. Walkenbach J. Microsoft Excel 2010 Formulas. USA: Wiley Publishing, 2010.

Papildliteratūra

1. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Boston: Cengage Learning, 2011.
2. Волков В. Понятный самоучитель Excel 2010. Санкт-Петербург: Питер, 2010.
3. Фрай К. Microsoft Excel 2010. Шаг за шагом. Москва: Эком, 2011.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss SZF bakalaura studiju programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari.