Kursa kods InfT1013

Kredītpunkti 2

Informācijas tehnoloģijas I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par datora vietu un nozīmi sabiedrībā, mērvienībām, datora uzbūvi un funkcionalitāti, datu ievades un izvades rīkiem, datora programmatūru, datoru vīrusiem, Internetu un datortīkliem, elektronisko komerciju, informācijas drošības sistēmu izveidi, personas datu aizsardzību. Studenti iegūst iemaņas darbā ar MS Word programmu – iemācās profesionāli strādāt ar lieliem dokumentiem; un MS PowerPoint programmu – sagatavo un noformē prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par informācijas apstrādi un datora ievadierīcēm, izvadierīcēm un programmatūru, internetu un datortīkliem, informācijas drošību un datu aizsardzību, kā arī teksta redaktora izmantošanu dokumentu noformēšana un prezentāciju veidošanas rīka izmantošanu; prasmes spēt formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē, izmantojot apgūtos teorētiskos un praktiskos pamatus; kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantojot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas informācijas tehnoloģiju izmantošanā savā zinātnes nozarē, prot izmantot praktiskās iemaņas par teksta redaktora, prezentāciju veidošanas rīka pielietošanas veidiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dokumenta noformējums, lapas galvene un kājene, lapu numurēšana. Attēlu ievietošana tekstā. Titullapas izveide.
2 Tabulācijas zīme, to pielietojums dokumentu veidošanā.
3 Sarežģītu tabulu veidošana, noformēšana un rediģēšana.
4 Formulu rakstīšana, izmantojot Equation matemātiskās struktūras.
5 Sleju veidošana, titulburta akcentēšana, zīmētā virsraksta veidošana.
6 Objektu zīmēšana un sagrupēšana.
7 1. kontroldarbs.
8 Organizējošās diagrammas jeb blokshēmas.
9 Formu lauki: veidnes sagatavošana, aizslēgšana, aizpildīšana un makrokomandu lietošanas priekšrocības.
10 Rindkopu automātiskā numerācija, daudzlīmeņu saraksti.
11 Stilu izmantošana liela apjoma dokumentu noformēšanā, stilu modificēšana un definēšana.
12 Grāmatzīmju ievietošana. Automātiska attēlu un tabulu numerācija.
13 Satura rādītāja un priekšmetu alfabētiskā rādītāja veidošana.
14 Attēlu un tabulu sarakstu automātiska veidošana.
15 Prezentācijas slaidu sagatavošana, animēšana, demonstrēšana.
16 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligātais studiju kurss SZF bakalaura studiju programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari.

Pamatliteratūra

1.Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. New York: Apress, 2010.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2007. Rīga: Turība, 2005. 166 lpp.
3. Gunter S.K. Easy Microsoft Word 2010. USA: Que, 2010.
4. Shelly G.B., Sebok S.L. Microsoft PowerPoint 2010. Boston: Cengage Learning, 2011.

Papildliteratūra

1. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. Москва: Эксмо-Пресс, 2010.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011.
3. Сурядный А. Word 2010. Лучший самоучитель. Москва: АСТ, 2010.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts SZF Iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru studiju programmas obligātajā daļā, 1.kursā 1.semestrī.