Kursa kods InfT1009

Kredītpunkti 1.50

Vispārējā datorapmācība

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums11.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilze Kazaine

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par informācijas tehnoloģiju attīstību, datorsistēmas pamatsastāvdaļām un personālā datora programmu nodrošinājumu, kā arī praktiski apgūst tekstapstrādes lietojumprogrammu Microsoft Word, izklājlapu lietojumprogrammu Microsoft Excel, prezentācijas lietojumprogrammu Microsoft PowerPoint.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par informācijas tehnoloģiju iespējām un lietošanas sfērām, kā arī par programmatūru un aparatūru;
• prasmes lietot lietojumprogrammas liela apjoma teksta noformēšanā, pētījumos iegūto datu apstrādē, kā arī sagatavot dažāda veida prezentācijas materiālus;
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot konkrēta uzdevuma veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Informācija, informātiskie procesi. Informācijas mērvienības. Kodēšana.
2 Apjomīga dokumentu noformēšana.
3 Informācijas uzglabāšanas ierīces. Datora aparatūra.
4 Lapas noformēšana, zemteksta piezīmes, teksta sadalīšana slejās, sekciju lietojums.
5 Sistēmbloks. Ievadierīces. Izvadierīces.
6 Daudzlīmeņu saraksta veidošana. Formulu veidošana un noformēšana.
7 Datora programmatūra.Tekstapstrāde. Izklājlapas.Prezentāciju sagatavošana.Grafikas programmas.
8 Tabulu veidošana un formatēšana.
9 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.
10 Vienkāršākie aprēķini tabulās. Tabulas noformēšana.
11 Datorvīrusi, informācijas drošība. Ergonomika.
12 Datu kārtošana, automātiskā atlasīšana ar filtru.
13 Internets.IT izmantošana ikdienā.
14 Starpaprēķini. Datu validācija, importēšana, apvienošana.
15 Tests par kursa teorētiskajiem jautājumiem.
16 Prezentācijas izveidošanas principi. Efektīvas prezentācijas veidošanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu, jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem un sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no kontroldarbu atzīmēm, mājas darba un testa.

Pamatliteratūra

1. Cox J. Microsoft Office Professional 2010 step by step. [elektroniskais resurss]. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2011. 1031 p.
2. Murray K. Microsoft Word 2010 Inside Out [elektroniskais resurss]. Sebastopol, Calif.: O’Reilly, 2010. 871 p.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
4. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 166 lpp.

Papildliteratūra

1. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников. Москва [и др.]: Диалектика, 2010. 359 c.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011.
3. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля. Москва: Эксмо-Пресс, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Next: viss par tehnoloģijām. Rīga: Pelikāns Marketings. ISSN 1407-8937.
2. ComputerBild

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.