Kursa kods InfT1002

Kredītpunkti 2

Informātika II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par MS Excel funkcijām un saliktajām funkcijām, grafiku veidošanu, datu bāzes dažādām apstrādes metodēm un prognozēšanu, kas nepieciešams kursa darbu un studiju projektu izstrādāšanā un datu analizēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot MS Excel funkcijas, spēj izskaidrot datu analīzei nepieciešamo datu bāzes apstrādes metodi – teorijas tests;
Prasmes: analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – laboratorijas darbi;
Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes par MS Excel funkcijām un datu bāzes apstrādes metodēm – kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Aritmētiskā, ģeometriskā progresija, datumu virknes, lietotāja datu virkņu veidošana (1 h).
2. Tabulas un lapas noformēšana. Vienkāršie aprēķini. Absolūto, relatīvo un jaukto šūnu adrešu izmantošana (1 h).
3. MS Excel vienkāršāko un biežāk lietoto funkciju izmantošana aprēķinos (1 h).
4. Loģiskās, matemātiskās un statistiskās funkcijas. Salikto funkciju veidošana. Ievada ierobežojumu noteikšana (2 h).
5. Grafiku veidošana (1 h).
Pirmais kontroldarbs (1 h).
6. Darbs ar datu bāzi: jaunu datu ievade, datu kārtošana, datu filtrēšana (1 h).
7. Informācijas noformēšana atbilstoši nosacījumam. Aprēķinu veikšana pa ierakstu grupām (2 h).
8. Šķērsgriezuma tabulu un grafiku veidošana. Datu bāzes funkcijas (2 h).
9. Datu apvienošana jeb tabulu konsolidācija. Prognozēšana. Datu analīzes labāka rezultāta atrašana ar Goal Seek (1 h).
10. Datu paplašinātā filtrēšana, izmantojot kritēriju taisnstūri (2 h).
Otrais kontroldarbs (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, sekmīgs teorijas testa un kontroldarbu novērtējums. Visiem laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un teorijas testa kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarbu un teorijas testa vērtējumiem.

Pamatliteratūra

• Izklājlapas. Rīga, LU. Pieejams: http://vpg.edu.lv/uploads/4_EXCEL_2010.pdf • Excel for Windows apmācība. Pieejams: http://ejuz.lv/mvu

Papildliteratūra

• Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learning: 2011. 328 p. • Walkenbach J. Microsoft Excel 2010. [Formulas]. Wiley Publishing: 2010. 814 p. • Волков В. Понятный самоучитель Excel 2010. Питер, 2010. 252 с.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.