Kursa kods HidZP001

Kredītpunkti 1

Hidrometrija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kaspars Abramenko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakses laikā students nostiprina un papildina zināšanas par upju hidroloģiskajiem jautājumiem, iepazīstas ar ūdensteču caurplūdumu mērīšanas instrumentiem, prakses laikā veic hidrometriskos (caurplūdums, plūsmas ātrums) un ģeodēziskos mērījumus, mācību telpās veic datu apstrādi, sastāda grafiskos dokumentus un prakses pārskatu (atskaiti). Ekskursiju laikā studenti iepazīstas ar hidrometrisko posteņu darbības shēmu un apmeklē hidroelektrostaciju darba telpas un muzeju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc mācību prakses studentam būs:
• Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par hidrometrijas teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem.
• Prasmes izpildīt nozares vajadzības t.sk. novērtēt upju stāvokli, kā arī plānot, organizēt un izpildīt upju caurplūdumu uzmērīšanas darbus un projektus.
• Kompetence pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju hidroloģisko aprēķinu veikšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

Lauka darbi hidrometriskajā postenī; ekskursija uz hidrobūvēm un posteņiem; atskaites sastādīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Apmeklējums visos prakses programmā paredzētajos darbos;
- praktikanta prasme pamatot darbu organizāciju;
- praksē veikto mērījumu izpildes un mērījumu precizitātes skaidrojums;
- veikto aprēķinu pamatojums;
- sastādīto grafisko materiālu komentāri;
- sastādīta un aizstāvēta atskaite;
- prakses ieskaiti vērtē ar nediferencētu atzīmi - “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.

Pamatliteratūra

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.
2. Zīverts A. Hidroloģija (Ievads un hidroloģiskie aprēķini). Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
3. Zīverts A., J. Strūbergs. Hidroloģiskie aprēķini Latvijā. Jelgava: LLU, 2000. 39 lpp.+CD

Papildliteratūra

1. World Meteorological Organization. Guide to hydrological practices. 1994. 735 p.
2. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. London: McGraw-Hill Publishing Company, 2000. 450 p.
3. Shaw E. M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. Spon Press, 2011. 543 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277.
2. Hydrology Research ISSN 0029-1277.

Piezīmes

Kurss iekļauts Vides un ūdenssaimniecības profesionālajā studiju programmas obligātajā daļā.