Kursa kods HidZ6020

Kredītpunkti 3

Ūdensapgāde

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Ēriks Tilgalis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīts: ūdensapgādes sistēmas (ŪAS) elementu savstarpējo iedarbība; ūdensvada hidrauliskie, tehniski ekonomiskie aprēķini; ūdens kvalitātes uzlabošanas tehnoloģijas; projektu izstrādāšana un ūdensvadu būvniecība. ŪAS ekspluatāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu maģistranti zinās: ūdensapgādes sistēmas elementu savstarpējo darbību; ūdensvada hidrauliskos un tehniski ekonomiskos aprēķinus. Ūdens kvalitātes uzlabošanas tehnoloģijas; ūdensapgādes projektu izstrādāšanu un realizāciju; ūdensvada būvniecības tehnoloģijas.
Apgūstot studiju kursu maģistranti iegūs prasmes un spēs veikt ūdensapgādes sistēmas elementu savstarpējo iedarbību izvērtēšanu. Pratīs izvēlēties ūdens kvalitātes uzlabošanas tehnoloģijas; ūdensapgādes projektu realizāciju.
Apgūstot studiju kursu maģistranti būs kompetenti ūdensapgādes sistēmu projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

Novērtējums pēc referāta kvalitātes un atbildēm uz eksāmena jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdensvadu hidrauliskie aprēķini. 2. Ūdensvadu hidrauliskie aprēķini izmantojot PC. 3. ŪAS elementu darbības saskaņošana. 4. ŪAS agregātu darbības saskaņošana. 5. ŪAS elementu izvēle. 6. Cauruļvadu materiālu izvēle. 7. Sūkņu izvēle. 8. Ūdenstorņa aprēķini. 9. Hidroforu aprēķini. 10. Tehniski ekonomiskais pamatojums. 11. Tehniski ekonomiskā pamatojuma sastādīšana. 12. Ūdens kvalitāte. 13. Ūdens fizikālo īpašību uzlabošana. 14 Ūdens ķīmiskā un bakteriālā sastāva uzlabošana. 15. Ūdensvada būvniecība. 16. Ūdensvada būvniecības jaunākās tehnoloģijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskajiem darbiem, (referāts 20 lpp.) kuru aizstāvot un pareizi atbildot uz 3 eksāmena jautājumiem maģistrants nokārto eksāmenu 3 KP.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsagatavo praktiskie darbi ( referāts 20 lpp.) par izvēlēto tēmu, kuru nolasa auditorijas priekšā. Sagatavojas eksāmenam par 16 tēmām. Studē ieteikto literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena novērtējums akumulējas no referāta novērtējuma un ieskaites biļešu atbilžu novērtējuma 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. LLU, 2014. 2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008. 4. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010.

Papildliteratūra

1. 1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” [tiešsaiste]: MK noteikumi nr. 326. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. 2015. [skatīts 14.03.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” [tiešsaiste]: MK noteikumi nr. 327. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. 2015. [skatīts 14.03.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. Rīga: E&P. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.

Piezīmes

Maģistra studiju programma Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes. Ierobežotās izvēles kurss .