Kursa kods HidZ6016

Kredītpunkti 5

Notekūdeņu tīrīšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Ēriks Tilgalis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver kanalizācijas sistēmas elementu savstarpējo sakarību, kanalizācijas tīklu hidrauliskos un tehniski ekonomiskos aprēķinus; Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, notekūdeņu mehaniskos, bioloģiskos un ķīmiskos attīrīšanas paņēmienus, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanu un to darbināšanas paņēmienus. Notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā. Attīrīšanas ietaišu izbūves tehnoloģijas

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantiem būs zināšanas: Kanalizācijas sistēmas elementu savstarpējā darbībā, kanalizācijas hidrauliskos, tehniski ekonomiskos aprēķinos; notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijās, dūņu izmantošanā lauksaimniecībā.
Pēc kursa studijām maģistranti iegūs prasmes: Kanalizācijas sistēmas elementu darbības novērtēšanā; pratīs veikt kanalizācijas hidrauliskos un tehniski ekonomiskos aprēķinus. Pratīs vadīt notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecību..
Pēc kursa studijām maģistranti būs kompetenti: Kanalizācijas sistēmu projektēsanā, sistēmu elementu darbības aprēķinos; kanalizācijas hidrauliskos un tehniskos aprēķinos; notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijās, notekūdeņu dūņu izmantošanā un notekūdeņu ievadīšanā ūdenstecēs.
Novērtējums pēc referāta kvalitātes un eksāmena atbildēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kanalizācijas vēsture. 2 Kanalizācijas hidrauliskie aprēķini izmantojot PC. 3. Kanalizācijas elementu darbības saskaņošana. 4. Mehaniskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. 5 Ķīmiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. 6 Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. 7. Kanalizācijas sūkņu izvēle. 8. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) aprēķini.. 9. Aerotenku aprēķinu metodes. 10. Dūņu utilizācija. 11. NAI ekonomiskais pamatojums. 12. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte. 13. Notekūdeņu attīrīšana dabīgos apstākļos. 14. Notekūdeņu izmantošana apūdeņošanā. 15. Kanalizācijas būvniecības jaunās tehnoloģijas. 16. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ekspluatācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskajiem darbiem, kurus aizstāvot un pareizi atbildot uz 3 eksāmena biļetes jautājumiem maģistrants iegūst 5KP un eksāmena novērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsagatavo referāts 20 lpp. par izvēlēto tēmu, kuru nolasa auditorijas priekšā. Sagatavojas eksāmenam par 16 tēmām. Studē ieteikto literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kurss novērtēts ar 5KP, kas akumulējas no referāta un 3 eksāmena biļešu atbilžu novērtējuma atzīmi 10 baļļu sistēmā

Pamatliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004. 2. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga, 2007. 3. Rey K. and others. Water resources engineering. USa, 2010.

Papildliteratūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. J. Švarcbahs un citi. Jelgava 2005. 2. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves". [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.

Piezīmes

Maģistra studiju programma Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes. Ierobežotās izvēles kurss.