Kursa kods HidZ6008

Kredītpunkti 2

Drenāža

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaŪdenssaimniecība32161618/12/2013Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Ēriks Tilgalis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

HidZ5008, Ūdenssaimniecība

Papildliteratūra

1. LBN 223-99. Kanalizācijas būves. Rīga, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves- 2. 3. Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010. Stājas spēkā 25.01.2010.[Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=203996 3. LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.

Piezīmes

Vides, ūdens un zemes inženierzinātņu maģistrantiem. Ierobežotas izvēles kurss 7.līmenis.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver sevī apskatu par drenu sistēmu uzbūvi, pilsētu teritoriju nosusināšanu, lietus kanalizācijas sistēmu darbību, lauksaimniecības un mežu zemju nosusināšanu; kontūrgrāvju, susinātājdrenu un drenu kolektoru projektēšanu; parku, stadionu un autoceļu nosusināšanu. Caurtekas un kājnieku tiltus. Drenāžas tīklu aprēķinus. Drenāžas būvniecības mašīnas un tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu maģistranti zinās pilsētu teritorijas nosusināšanu; lietus kanalizācijas sistēmu darbību un aprēķinus, lauksaimniecības zemju nosusināšanu. Drenu sistēmu, projektēšanu. Beidzot studiju kursu maģistranti pratīs aprēķināt drenu sistēmas, projektēt kontūrgrāvjus, caurtekas un drenu sistēmas. Apgūstot studiju kursu studenti būs kompetenti drenu sistēmu aprēķinos, parku un pagalmu nosusināšanā, autoceļu trašu nosusināšanā un caurteku iebūvēšanā. Zināšanu novērtēšana pēc referāta kvalitātes un atbildēm uz ieskaites jautājumiem.

Kursa plāns

1. Drenāžas veidi.. 2. Lauku un mežu nosusināšana. 3. Pilsētu nosusināšana. 4. Lietus ūdeņu savākšana. 5. Lietus ūdeņu caurplūdumu noteikšana. 6. Cauruļu drenāža. 7. Alternatīvie drenāžu veidi. 8. Mūsdienīgie drenu sistēmu būvniecības materiāli 9. Drenu sistēmu aprēķini pilsētām. 10. Drenāžas būvniecība. 11. Drenāžas sistēmas ekspluatācija. 12. Caurteku projektēšana. 13. Caurteku būvniecība. 14. Lietus ūdeņu kanalizācijas projektēšana. 15. Autoceļu nosusināšana. 16. Parku nosusināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem, jāsagatavo atbildes uz 2 ieskaites jautājumiem, maģistrants var iegūt ieskaiti ar atzīmi (Ia) 2KP.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsagatavo eseja 20 lpp. par izvēlēto tēmu, kuru nolasa auditorijas priekšā. Sagatavojas ieskaitei par 16 tēmām. Studē ieteikto literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi (Ia) vērtējums, akumulējas no referāta novērtējuma un ieskaites biļetes atbilžu novērtējuma. Kopā jāiegūst vērtējums lielāks par 4 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija. Jelgava, 2010. 2. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava, 2005. 3. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un tīrīšana. Jelgava, 2004.