Kursa kods HidZ5022

Kredītpunkti 3

Hidroloģiskie aprēķini

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kaspars Abramenko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par hidroloģijas un meteoroloģijas teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem. Lekciju un praktisko darbu pielietojums ļauj detalizētāk izprast koncepciju par atmosfēras pamatiem un ūdens aprites cikla bilanču un maksimāli iespējamo caurplūdumu aprēķinu metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistrantiem būs:
• Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par inženierhidroloģijas un meteoroloģijas pamatiem;
• Prasmes izpildīt nozares vajadzības upju baseinu ūdens bilances un uzdotā aplēses lieluma aprēķinos;
• Kompetence pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju meteoroloģisko datu apstrādē, hidrometrisko un hidroloģisko lielumu teorētisko varbūtīguma sadalījuma aprēķinos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Hidroloģijas priekšmets un vēsture. Ūdens krājumi un ūdens resursi .Ūdens aprite dabā. Ūdens bilance.
2 Hidrometrija. Novērojumu datu apstrāde. Pr. darbs "Hidrometriskā posteņa caurplūdumu līknes Q=f(H) konstruēšana"
3 Galvenie noteci raksturojošie lielumi.
4 Noteces veidošanās. Pr.darbs "Hidrogrāfa konstruēšana (norādot raksturīgās hidroloģiskā režīma fāzes)"
5 Caurplūdumu mērīšanas principi un paņēmieni. Pr.darbs "Hidrometriskā posteņa ikdienas caurplūdumu aprēķins."
6 Hidroloģisko aprēķinu metodes. Pr.darbs "Noteces ilguma līknes konstruēšana"
7 Aktīvā šķērsgriezuma laukuma, vidējo straumes ātrumu un slīpumu sakarības ar ūdens līmeni.
8 Nosusināšanas sistēmu aplēses caurplūdumi.
9 Upju noteces apjoma aprēķini. Pr.darbs "Aplēses hidroloģisko lielumu empīriskās nodrošinājuma līknes"
10 Ūdensteču jauda un enerģija; hidroenerģētiskā potenciāla vērtējums. Pr.darbs "Ūdenskrātuves batigrāfiskās līknes"
11 Statistiskās metodes hidroloģijā. Viendabīgi gadījuma lielumi un to sadalījuma likumi.
12 Aplēses hidroloģisko lielumu aprēķināšana.
13 Teorētisko nodrošinājuma līkņu parametri. Pr.darbs "Aplēses hidroloģisko lielumu teorētiskos varbūtību sadalījumi"
14 Empīriskās nodrošinājuma līknes. Varbūtību tīkli.
15 Hidroloģisko lielumu lineāra un nelineāra sakarība.
16 Praktisko darbu aizstāvēšana, seminārs par hidroloģisko aprēķinu pielietojuma daudzveidību un ieskaites darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, dalība seminārā un sekmīgi nokārtots ieskaites darbs.

Pamatliteratūra

1. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija I daļa. Jelgava: LLU, 1999. 111 lpp.
3. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija II daļa. Jelgava: LLU, 2001. 174 lpp.
4. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija III daļa. Jelgava: LLU, 2001. 167 lpp.

Papildliteratūra

1. World Meteorological Organization. Guide to hydrological practices. 1994. 735 p.
2. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. London: McGraw-Hill Publishing Company. 2000. 450 p.
3. Shaw E. M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. London, New York: Spon Press, 2011. 543 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology. Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277
2. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs https//www.meteo.lv

Piezīmes

Kurss iekļauts maģistrantūras akadēmiskājās studiju programmās Vides inženierzinātne un Hidroinženierzinātne.