Kursa kods HidZ3038

Kredītpunkti 2

Notekūdeņu apsaimniekošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaŪdenssaimniecība32161618/04/2018Vides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Inženierzinātņu maģistrs hidroinženierzinātnē

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē., Krupskis V. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija un iekārtas. Latvija, 2000.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.327. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība" kā oblgātais kurss.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver visa veida, tai skaitā sadzīves, lietus, rūpniecības un lauksaimniecības notekūdeņu apsaimniekošanu. Tiks teorētiski apgūtas dažādās notekūdeņu attīrīšanas metodes un praktiski studenti iepazīsies ar Latvijā aktuālajām notekūdeņu attīrīšanas metodēm. Studiju kursa ietvaros tiks apgūta kanalizācijas sistēmu projektēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss ļaus studentiem iegūt
• zināšanas par notekūdeņu iedalījumu un dažādu attīrīšanas iekārtu bioķīmiskajiem attīrīšanas principiem.
• Studentiem būs prasmes izvēlēties attiecīgam objektam piemērotāko notekūdeņu attīrīšanas metodi un novadīšanas veidu un sagatavot sistēmas tehniskos rasējumus.
• Students pēc studiju kursa apgūšanas būs kompetents aizstāvēt savus piedāvātos risinājums standarta un specifiskos gadījumos, piedāvājot videi draudzīgāko, ilgtspējīgāko un ekonomiski izdevīgāko variantu.

Kursa plāns

1 Notekūdeņu klasifikācija
2 Notekūdeņu avoti
3 Sadzīves notekūdeņi
4 Lietus ūdeņi
5 Rūpniecības notekūdeņi
6 Lauksaimniecības notekūdeņi
7 Notekūdeņu attīrīšanas veidi
8 Mehāniskā attīrīšana
9 Notekūdeņu uzkrāšana un nostādināšana
10 Bioloģiskā attīrīšana ar aktīvajām dūņām un aerāciju
11 Bioloģiskā attīrīšana mākslīgajās mitrzemēs
12 Ķīmiskā attīrīšana
13 Kanalizācijas sistēmu attīstība
14 Centralizētas kanalizācijas sistēmas
15 Bīstamās vielas notekūdeņos
16 Ūdens kvalitātes prasības atgriešanai vidē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāti praktiskie darbi un sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Pamatliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.