Kursa kods HidZ3037

Kredītpunkti 2

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaŪdenssaimniecība323218/04/2018Vides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Inženierzinātņu maģistrs hidroinženierzinātnē

Priekšzināšanas

BūvZ2015, Datorprogrammu lietošana II

HidZ2010, Hidraulika I

HidZ3033, Sūkņi un sūknētavas

MašZT002, Tehniskā grafika

Papildliteratūra

1. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004.
3. Tilgalis E. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība kā oblgātais kurss.

Kursa anotācija

Studiju kurss sagatavos iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājus un inženierus. Kursa uzdevumi ietver ārējo ŪKT sistēmu projektēšanu plānā, ņemot vērā esošo topogrāfisko, ģeoloģisko un klimata informāciju, garenprofilu un detalizācijas shēmu sagatavošanu, mezglu inženiertehnisko risināšanu. Iekšējo tīklu projektēšana iekļauj siltā, aukstā un ugunsdzēsības ūdensapgādi un sadzīves kanalizācijas sistēmu izvietojumu ēkas plānos un aksonometrisko shēmu sagatavošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentiem būs
• zināšanas par tehnisko projektu UKT sadaļas sastāvu, kā arī par UKT sistēmas veidgabaliem, armatūru un cauruļvadu materiāliem.
• Inženierkomunikāciju projektēšanas prasmes ļaus patstāvīgi izstrādāt tehniskos risinājumus dažāda veida objektiem.
• Studiju kurss ļaus sasniegt darba tirgū konkurētspējīgu kompetences līmeni saistībā ar ūdensapgādes un kanalizācijas jautājumiem.

Kursa plāns

1 UKT tehnisko projektu saturs
2 UKT tehniskā dokumentācija
3 Topogrāfiskā plāna un ģeoloģisko griezumu izpēte
4 Kanalizācijas maģistrālās trases projektēšana plānā
5 Ūdensapgādes maģistrālās trases projektēšana plānā
6 ŪKT atzaru projektēšana plānā
7 Kanalizācijas garenprofilu sagatavošana
8 Ūdensvada garenprofilu sagatavošana
9 Detalizācijas shēmu sagatavošana
10 Mezglu risinājumi UKT tīklu projektā
11 Iekšējās kanalizācijas sistēmas projektēšana ēku stāvu plānos
12 Iekšējās ūdensapgādes sistēmas projektēšana ēku stāvu plānos
13 Aksonometriskās shēmas
14 Projekta paskaidrojuma raksts
15 Materiālu specifikāciju sagatavošana
16 Būvdarbu apjomu aprēķins

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.327. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.326. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves
3. Lediņš V., Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.