Kursa kods HidZ3036

Kredītpunkti 3

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaŪdenssaimniecība4816161618/04/2018Vides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Inženierzinātņu maģistrs hidroinženierzinātnē

Priekšzināšanas

HidZ2006, Inženierhidroloģija I

HidZ2010, Hidraulika I

HidZ3033, Sūkņi un sūknētavas

MašZT002, Tehniskā grafika

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.327. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.326. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība kā oblgātais kurss.

Kursa anotācija

Studiju kurss sagatavos iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājus un inženierus. Kursa uzdevumi ietver ārējo ŪKT sistēmu projektēšanu plānā, ņemot vērā esošo topogrāfisko, ģeoloģisko un klimata informāciju, garenprofilu un detalizācijas shēmu sagatavošanu, mezglu inženiertehnisko risināšanu. Iekšējo tīklu projektēšana iekļauj siltā, aukstā un ugunsdzēsības ūdensapgādi un sadzīves kanalizācijas sistēmu izvietojumu ēkas plānos un aksonometrisko shēmu sagatavošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentiem būs
• zināšanas par tehnisko projektu UKT sadaļas sastāvu, kā arī par UKT sistēmas veidgabaliem, armatūru un cauruļvadu materiāliem.
• Inženierkomunikāciju prasmes ļaus patstāvīgi izstrādāt tehniskos risinājumus dažāda veida objektiem.
• Studiju kurss ļaus sasniegt darba tirgū konkurētspējīgu kompetences līmeni saistībā ar ūdensapgādes un kanalizācijas jautājumiem.

Kursa plāns

1 Ārējās ūdesapgādes sistēmas
2 Ārējās kanalizācijas sistēmas
3 Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
4 Materiālu un veidgabalu izvēle
5 Ārējo UKT tīklu projektēšana plānā
6 Vertikālā projektēšana
7 Cauruļvadu iebūve gruntī
8 Tipveida rasējumi
9 Iekšējās ūdensapgādes sistēmas
10 Karstā ūdensapgāde
11 Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
12 Iekšējā kanalizācija
13 UK tīklu pojektēšana ēku stāvu plānos
14 Aksonometriskās shēmas
15 Materiālu un armatūras izvēle
16 Spiediena nodrošināšana ūdensvadā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi, sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Pamatliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004.
2. Tilgalis E. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008.
3. Lediņš V., Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.
4. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.