Код курса HidZ3034

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса07.03.2017

Разработчик курса

author

Einārs Pundurs

Предварительные знания

BūvZ1037,

BūvZ2044,

BūvZ2045,

BūvZ2049,

BūvZ2050,

BūvZ3095,

BūvZ3107,

BūvZ3108,

BūvZ3113,

HidZ2008,

Учебная литературa

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdeneskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Hydraulics for Civil Engineers. Peter Wynn. Anglia Ruskin University, London. 196 lpp.

Дополнительная литература

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa. Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste] [skatīts 28.03.2017.]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.03.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/