Course code HidZ3034

Credit points 2

Hidrotechnical Structures

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation07.03.2017

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author Arhitektūras un būvniecības katedra

Einārs Pundurs

(līm.)

Prior knowledge

BūvZ1037, Engineering Geodesy

BūvZ2044, Building Structures I

BūvZ2045, Building Structures II-1 (Concrete)

BūvZ2049, Building Structures II-2

BūvZ2050, Building Structures II-3

BūvZ3095, Building Structures III (Timber)

BūvZ3107, Roads and Bridges I

BūvZ3108, Roads and Bridges II

BūvZ3113, Geotechnics

HidZ2008, Hydraulics

Course abstract

Department of water management. Basics of water legislation. Hydrotechnical structures - structures under water pressure and mechanical force, water resource management facilities and structures which protect from the force and harm of water. Hydrological, filtration, gully, hydraulic calculations of constructions, wind, rain and erosion effects. Water basins, their parameters. Fishery ponds. Geosynthetics. Applied materials, justification for the choice. Construction work sequence, applied technologies. Hydroenergetics, power, equipment. Calculation for the amount of work. Cost estimate.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge about hydrotechnical structures, their classification, main calculation principle.
• The ability to choose the correct hydrotechnical structure type, solve water treatment issues, make necessary construction calculations and choose the right type of construction.
• Knowledge in construction and operation of structures. Hydrotechnical structure construction selection, work volume and estimate calculation. The ability to compile hydrotechnical structure construction projects.

Compulsory reading

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdeneskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Hydraulics for Civil Engineers. Peter Wynn. Anglia Ruskin University, London. 196 lpp.

Further reading

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa. Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.

Periodicals and other sources

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste] [skatīts 28.03.2017.]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.03.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/