Kursa kods HidZ3032

Kredītpunkti 2

Hidrotehniskās būves

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareHidrotehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Einārs Pundurs

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

BūvZ2020, Mērniecība II

BūvZ3043, Ceļi un tilti II

BūvZ3045, Ceļi un laukumi I

BūvZ3081, Gruntsmehānika un pamati III

BūvZ4042, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III

HidZ2005, Hidraulika

HidZ3015, Hidraulika

Kursa anotācija

Ūdenssaimniecības nozare. Ūdens likumdošanas pamati. Hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai. Hidroloģiskie, filtrācijas, gultnes, būvju hidrauliskie aprēķini, vēja un lietus, erozijas iedarbība. Ūdenskrātuves, to parametri. Zivsaimniecības dīķi. Ģeosintētika. Pielietojamie materiāli, to izvēles pamatojums. Būvdarbu veikšanas secība, pielietojamās tehnoloģijas. Hidroenergētiska, jaudas, iekārtas. Darbu daudzumu aprēķins. Tāmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par hidrotehniskajām būvēm, to iedalījums, galvenie aprēķinu principi.
• Prasme izvēlēties hidrotehnisko būvju tipu, risināt ūdens ap-saimniekošanas jautājumus, veikt nepieciešamos būvju aprēķinus un konstrukciju izvēli.
• Zināšanas būvniecībā un būvju ekspluatācijā. Hidrotehnisko būvju konstrukciju izvēle, darbu daudzuma, tāmes aprēķināšana. Sastādīt hidrotehnisko būvju būvprojektus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdens resursi, hidrobūves, ūdenstilpes un ūdens notece Latvijā
2 Ievads hidroloģijā un aprēķini.
3 Hidrotehniskās būves, iedalījums.
4 Filtrācijas procesi hidrobūvēs, apgrieztais filtrs, ģeosintētika.
5 Ūdenskrātuves, to raksturlielumi, aprēķina pamati.
6 Aizsprosti, to klasifikācija.
7 Ūdens novadbūves.
8 Novadbūvju hidrauliskie un statiskie aprēķini.
9 Būves uz kanāliem.
10 Aizvari, to klasifikācija.
11 Gultņu regulēšanas būves.
12 Zivsaimniecības būves.
13 Hidroenerģētikas būves
14 Ūdens likumdošana.
15 Būvju darbu daudzumi, tāmes.
16 Hidrotehnisko būvju darbu veikšanas projekts(DVP), ekspluatācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā, jāiesniedz un sekmīgi jāaizstāv hidrotehniskās būves aprēķinu - grafiskais darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G., Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa. Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. Baltijas zivsaimniecības informācija, SIA. Rīga: Madris 1997. 141 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Meliorācija. Iepirkumi [tiešsaiste] [skatīts 27.04.2016.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. Noteikumi Saeimā pieņemti 2015.gada 30.jūnijā [skatīts 27.04.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/ un http://www.melioracija.lv/
Informatīva topogrāfiska karte mērniekiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem [tiešsaiste] [skatīts 27.04.2016.]. Pieejams: http://topografija.lv
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi". Meliorācijas digitālais kadastrs [tiešsaiste] [skatīts 27.04.2016.]. Pieejams: http://www.melioracija.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika); otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības propramma "Būvniecība" (nepilna laika, arī RCK); profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība".