Kursa kods HidZ3026

Kredītpunkti 2

Meža meliorācija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaŪdenssaimniecība323220/02/2013Vides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Artūrs Veinbergs

Inženierzinātņu maģistrs vides inženierzinātnē

author vieslekt.

Kaspars Abramenko

Inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne, 1987. 236 lpp.
3. Sauka O., Bušmanis P., Labrencis V. u.c. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF Mežzinātnes bakalaura studiju programmas obligātajā daļā un VBF Vides un ūdensaimniecības profesionālās studiju programmas izvēles daļā.

Kursa anotācija

Kursa projektā jāizstrādā meža zemju nosusināšanas projekts izmantojot mežu teritoriju plānus (1:5000). Individuāli izvērtējama konkrētā situācija: reljefs, augsne, esošās būves, ceļi, ūdens objekti u.tml. Izstrādājama nosusināšanas sistēma ar vaļējiem grāvjiem horizontālajā un vertikālajā plaknē. Nepieciešamajās vietās paredzamas inženiertehniskās būves un ceļi. Veicami nepieciešamie aprēķini t.sk. hidroloģiskie un hidrauliskie, kas izmantojami nosusināšanas sistēmas un inženiertehnisko būvju aprēķiniem un dimensionēšanai. Novērtējami veicamo darbu un materiālu apjomi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par melioratīvo pasākumu kompleksu, tā nozīmi zonāla un vietēja rakstura dabas apstākļos uz lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamām platībām, kā arī ietekmi uz ražošanas attīstību un vides kvalitātes prasību nodrošināšanu.
• Prasmes izvērtēt esošo meža platību melioratīvo stāvokli, tehniski risināt, tehniski-ekonomiski pamatot un izstrādāt nepieciešamo vai vēlamo pasākumu kompleksu mitruma režīma regulēšanai un platību sagatavošanai atbilstoši meža platību izmantošanas mērķiem un uzdevumiem.
• Kompetence izvēlēties augsnes mitruma režīma regulēšanas metodes un piemērot optimālus mitruma režīma regulēšanas paņēmienus. Spēja teorētiski izvērtēt vietējos un zonālos augsnes mitrumu ietekmējošos faktorus un veikt hidroloģiskos aprēķinus. Tiem atbilstoši analītiski un grafiski pamatoti dimensionēt nosusināšanas sistēmas un satiksmes būves.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar plāna materiāliem, melioratīvajiem apzīmējumiem, kā arī reljefa elementu izvērtēšana
2 Novadtīkla projektēšana plānā.
3 Grāvju piketi un garenprofilu sastādīšana.
4 Susinātājgrāvju projektēšana.
5 Ekskursija pa meliorācijas objektiem.
6 Nosusināšanas grāvju projektēšana plānā un savstarpējo attālumu noteikšana.
7 Nosusināšanas grāvju garenprofilu sastādīšana un dziļumu projektēšana.
8 Ceļu, satiksmes un hidrotehnisko būvju projektēšana.
9 Ceļu, satiksmes un hidrotehnisko būvju skices un rasējumi
10 Ceļu, satiksmes un hidrotehnisko būvju projektēšana.
11 Novadtīkla hidroloģiskie aprēķini.
12 Novadtīkla hidrauliskie aprēķini.
13 Novadtīkla parametru noteikšana un caurteku parametru aprēķināšana.
14 Grāvju trasu sagatavošana būvniecībai.
15 Būvdarbu apjomi, zemes darbi, būvju apjomi.
16 Kursa projekta noformēšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv mežu platību nosusināšanas kursa projekts ap 200 ha lielai platībai pēc izdalītiem plāna materiāliem M 1:5000. Jāpārzina: novadtīkla projektēšana (garenprofili), regulējošā tīkla projektēšana, novadgrāvja hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini, ceļu, satiksmes būvju un hidrotehnisko būvju projektēšana mežu platībās. Jāaprēķina veicamo darbu apjomi. Par priekšmeta apgūšanu saņem ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” Rīga, 2005. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" [tiešsaiste]. Pieņemts 23.08.2005.; stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 04.04.2013.] Pieejams:: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010.; stājas spēkā 25.01.2010. ar grozījumiem: Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=203996
3. Meža infrastruktūras objektu projektēšana. Tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. Reģistrēts AS „Latvijas valsts meži”. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 72 lpp.
4. Labrencis V., R. Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.