Kursa kods HidZ3015

Kredītpunkti 1

Hidraulika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Daina Ieviņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par kanālu hidrauliskajiem aprēķiniem, galveno būvju izmēru noteikšanu, gultņu noturības jautājumiem, hidrauliski visizdevīgāko šķērsprofilu un ūdens enerģijas dzēšanu novadbūves lejas bjefā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par hidraulikas likumsakarībām vaļējās gultnēs un to pielietošanu.
Prasmes: veikt hidrauliskos aprēķinus vaļējās gultnēs.
Kompetence: izvērtēt hidraulisko aprēķinu rezultātus. Izprast būvju tehniskos risinājumus plūsmu enerģijas dzēšanai aiz novadbūves.
Jābūt iesniegtam un aizstāvētam kursa darbam “Vaļējo gultņu hidrauliskie aprēķini”

Kursa saturs(kalendārs)

1 Galveno hidraulisko parametru noteikšana.
2 Vidējā ātruma aprēķini.
3 Kanāla nostiprinājuma izvēle.
4 Straujtekas izplūdes daļas aprēķins.
5 Normālā dziļuma noteikšana.
6 Kritiskais dziļums teknē.
7 Līmeņvirsmas koordinātu aprēķins.
8 Līknes tipa un veida noteikšana.
9 Enerģijas dzēšanas akas aprēķins.
10 Trīspakāpju kritņa galvenie izmēri.
11 I pakāpes aprēķins.
12 II pakāpes aprēķins.
13 Krītakas aprēķins, nepieciešamie izmēri.
14 Līmeņvirsmas aprēķins III iecirknī.
15 Uzstādinājuma līknes garums.
16 Bjefu savienošanās veida noteikšana. Nepieciešamie pēcjoslas aprēķini.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā 75 % apmeklējums. Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam “Vaļējo gultņu hidrauliskie aprēķini”

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi un aprēķini.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par hidraulikas jēdzieniem, aprēķiniem, izpildot un aizstāvot kursa darbu.

Pamatliteratūra

1. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp. 2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с.

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp. 2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: LILIT ISSN 1691-4058. 2. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule ISSN 1407-5911.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālā bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība".