Code du cours HidZ3013

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteur du cours

author

Ēriks Tilgalis

Manuels

1. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 173 lpp.
2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004. 238 lpp.
3. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava, 2014. 254 lpp CD (digitāli).
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 184 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Sadzīves ūdensapgāde: tehniskā rokas grāmata. Tulk. Ē.Tilgalis.. Bjerringbro (Dānija) : a/s Grundfos, 2010. 161 lpp.
2. Latvijas būvnormatīvi LBN 223-99. Kanalizācijas ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. 18 lpp. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996

3. Latvijas būvnormatīvi LBN 222-99. Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. - 18 lpp. Nav LLU FB Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939

2. Enerģija un Pasaule ISSN 1407-5911