Kurs-Code HidZ3013

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ēriks Tilgalis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 173 lpp.
2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004. 238 lpp.
3. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava, 2014. 254 lpp CD (digitāli).
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 184 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Sadzīves ūdensapgāde: tehniskā rokas grāmata. Tulk. Ē.Tilgalis.. Bjerringbro (Dānija) : a/s Grundfos, 2010. 161 lpp.
2. Latvijas būvnormatīvi LBN 223-99. Kanalizācijas ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. 18 lpp. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996

3. Latvijas būvnormatīvi LBN 222-99. Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. - 18 lpp. Nav LLU FB Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939

2. Enerģija un Pasaule ISSN 1407-5911