Код курса HidZ3013

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Ēriks Tilgalis

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 173 lpp.
2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004. 238 lpp.
3. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava, 2014. 254 lpp CD (digitāli).
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 184 lpp.

Дополнительная литература

1. Sadzīves ūdensapgāde: tehniskā rokas grāmata. Tulk. Ē.Tilgalis.. Bjerringbro (Dānija) : a/s Grundfos, 2010. 161 lpp.
2. Latvijas būvnormatīvi LBN 223-99. Kanalizācijas ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. 18 lpp. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996

3. Latvijas būvnormatīvi LBN 222-99. Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. - 18 lpp. Nav LLU FB Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801

Периодика и другие источники информации

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939

2. Enerģija un Pasaule ISSN 1407-5911