Course code HidZ3013

Credit points 2

Water Supply and Sanitation

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Date of course confirmation17.02.2015

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author Arhitektūras un būvniecības katedra

Ēriks Tilgalis

Dr. sc. ing.

Course abstract

History of Water Supply. The Wells Arrangement and Operation. The Components of Water Supply Sistem. Network, Water-Towers and Pumping Stations. Water Quality. The Calculation of Water Supply Sistems. History of Sanitation. The Systems and Shemes of Sanitation Systems. Mechanical and Biological Wastewatwr Treatment. Wetlands. Design of Sanitation Systems. Effluent Disposal.

Learning outcomes and their assessment

After Finishing the Course Students Will Know Questions Arranged Below:
• History of water supply. The components of Water Supply System. Network, Water-Towers and Pumping Stations. Water Quality. The Calculation of Water Supply Systems. History of Sanitation. The Systems and Shemes of Sanitation Sistems. Mechanical and Biological Wastewater Treatment. Design of Sanitation Systems.
• Students Will Get Skills to Design The Water Supply Systems, Network, Water-Towers and Pupming Stations, to Calculate Water Supply and Sanitation Systems. Project Mechanical and Biological Wastewater Treatment.
• Students Will Get Competence in History of Water Supply, The Components of Water Supply System, Network, Water-Towers and Pupming Stations and Water Quality, Calculation of Water Supply Sistems.They Get Competences in History of Sanitation, Systems and Shemes of Sanitation Systems. Mechanical and Biological Wastewater Treatment and Design of Sanitation Systems.

Compulsory reading

1. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 173 lpp.
2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004. 238 lpp.
3. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava, 2014. 254 lpp CD (digitāli).
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 184 lpp.

Further reading

1. Sadzīves ūdensapgāde: tehniskā rokas grāmata. Tulk. Ē.Tilgalis.. Bjerringbro (Dānija) : a/s Grundfos, 2010. 161 lpp.
2. Latvijas būvnormatīvi LBN 223-99. Kanalizācijas ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. 18 lpp. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996

3. Latvijas būvnormatīvi LBN 222-99. Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. - 18 lpp. Nav LLU FB Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801

Periodicals and other sources

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939

2. Enerģija un Pasaule ISSN 1407-5911