Kursa kods HidZ3013

Kredītpunkti 2

Ūdensapgāde un kanalizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Ēriks Tilgalis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis palīdzēt studentiem apgūt: 1) Aku ierīkošanu un ekspluatāciju, ūdensapgādes sistēmas un shēmas, ūdens kvalitātes uzlabošanu; 2)Ūdenssapgādes sistēmas elementus (tīkls, akas, sūknētavas u.c.); 3) Kanalizācijas vēstuŗi, kanalizācijas sistēmas un shēmas, kanalizācijas tīklu; notekūdeņu novadīšanu ūdenstecēs; notekūdeņu attīrīšanu (mehāniskā, bioloģiskā); kanalizācijas sistēmu projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu students iegūs:
• zināšanas par ūdensapgādes sistēmu izvēli, ūdens kvalitātes uzlabošanu, notekūdeņu novadīšanu ūdenstecēs; notekūdeņu attīrīšanu (mehāniskā, bioloģiskā); kanalizācijas sistēmu projektēšanu un darbināšanu;
• prasmes par aku ierīkošanu un ekspluatāciju, ūdens kvalitātes uzlabošanu, ūdenssapgādes sistēmas elementu izvēlē (tīkls, akas, sūknētavas u.c.); kanalizācijas sistēmu un shēmu projektēšanā, notekūdeņu novadīšanā ūdenstecēs un notekūdeņu attīrīšanā (mehāniskā, bioloģiskā); kanalizācijas sistēmu projektēšanu un darbināšanu;

• kompetenci ūdensapgādes un kanalizācijas vēsturē, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanā,notekūdeņu novadīšanā ūdenstecēs un notekūdeņu attīrīšanā (mehāniskā, bioloģiskā), kanalizācijas sistēmu darbināšanu un rekonstruēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdensapgādes vēsture
2 Ūdensapgādes sistēmas un shēmas izvēle.
3 Ūdens patēriņu aprēķināšana.
4 Ūdensvada tīkla projektēšana
5 Ūdensapgādes sistēmas projektēšana (tīkli, sūknētavas)
6 Ūdensapgādes sistēmas projektēšana (ūdenstorņi, hidrofori)
7 Ūdensapgādes sistēmas tehniski-ekonomiskais novērtējums)
8 Ūdensapgādes sistēmu-ekonomiskais aprēķins
9 Kanalizācijas vēsture
10 Kanalizācijas sistēmas un shēmas pamatošana
11 Notekūdeņu veidi, to raksturojums
12 Notekūdeņu novadīšana ūdenstecēs
13 Notekūdeņu mehāniskā tīrīšana
14 Notekūdeņu bioloģiskā tīrīšana
15 Notekūdeņu tīrīšana dabīgos apstākļos
16 Kanalizācijas sistēmu projektēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

LIF - Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam, jānokārto eksāmens.
TF - jānokārto ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 173 lpp.
2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004. 238 lpp.
3. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava, 2014. 254 lpp CD (digitāli).
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 184 lpp.

Papildliteratūra

1. Sadzīves ūdensapgāde: tehniskā rokas grāmata. Tulk. Ē.Tilgalis.. Bjerringbro (Dānija) : a/s Grundfos, 2010. 161 lpp.
2. Latvijas būvnormatīvi LBN 223-99. Kanalizācijas ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. 18 lpp. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996

3. Latvijas būvnormatīvi LBN 222-99. Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. Rīga, LRMK, 1999. - 18 lpp. Nav LLU FB Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 10.11.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939

2. Enerģija un Pasaule ISSN 1407-5911

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība kā obligātais kurss un TF bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammā Pārtikas iekārtas kā obligātās izvēles kurss pilna un nepilna laika studijās.