Kursa kods HidZ3001

Kredītpunkti 2

Meliorācija I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kaspars Abramenko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst meliorācijas pamatjēdzienu: meliorācijas veidi, augsnes hidrofizikālās īpašības, ūdens kustība augsnēs, augsnes ūdens bilance, vadozās zonas mitruma režīms, gruntsūdens režīms, augsnes ūdens režīma novērtēšanas paņēmieni, augsnes ūdens režīma regulēšanas (nosusināšanas, apūdeņošanas) nepieciešamība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs:
• Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par augsnes hidrofizikālajām īpašībām.
• Prasmes izpildīt nozares vajadzības augsnes mitruma bilances aprēķiniem.
• Kompetence lietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju vadozās zonas hidroloģisko aprēķinu veikšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meliorācijas jēdziens un priekšmeta saturs.
2 Augsnes hidrofizikālās īpašības: porainība, kapilaritāte, augsnes mitruma potenciāls
3 Ūdens veidi augsnē. Augsnes mitruma ietilpība. Produktīvie mitruma krājumi augsnē.
4 Ūdens kustība augsnēs. Darsi likums. Filtrācijas koeficients. Lab.darbs "Filtrācija caur zemes aizsprostu"
5 Augsnes ūdens bilance. Nokrišņi un iztvaikošana. Ūdens bilances novērojumi un aprēķini.
6 Aerācijas (vadozās) zonas mitruma režīms.Gruntsūdens režīms. Pr.darbs "Gruntsūdens līmeņu gada gaitas analīze"
7 Augsnes ūdens režīma novērtēšanas paņēmieni.
8 Seminārs par ausnes īpašībām un mitruma režīmu.
9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas ietekme uz augsnes gaisa un ūdens režīmu.
10 Nosusināšanas ietekme uz augsnes fizikālajām īpašībām. Kūdras nosēšanās un sadēdēšana.
11 Nosusināšanas nepieciešamība un tās pamatojums. Lab.darbs "Drenāžas depresijas līkne"
12 Lauksaimniecības kultūru apūdeņošanas nepieciešamība un režīms. Pr.darbi "Apūdeņošnas vajadzības un režīma raksturojums"
13 Ūdens patēriņa deficīts un apūdeņošanas vajadzība.Pr.darbs "Ūdens patēriņa deficīta nodrošinājuma līknes konstruēšana"
14 Apūdeņošanas režīms. Laistījuma deva un apūdeņošanas norma. Hidromodulis.Pr.darbs "Apūdeņošanas rezīma aprēķins"
15 Apūdeņošanas režīma aprēķini. Apūdeņošanas normas un hidromoduļi Latvijā.
16 Laboratorijas un praktisko darbu ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas un praktiskie darbi un sekmīgi nokārtots rakstiskais eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņš A. Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.

Papildliteratūra

1. Semjonovs I. u.c. Pazemes ūdeņu aizsardzība Latvijā. Rīga: Gandrs, 1997. 462 lpp.ISBN 9984-593-03-7Ir
2. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. London: McGraw-Hill Publishing Company, 2000. 450 p.
3. Shaw E. M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. London ; New York: Spon , 2011. 543 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology. Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277
2. Hydrogeology Journal. Official Journal of the International Association of Hydrogeologists Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011. ISSN 1431-2174l

Piezīmes

Kurss iekļauts Vides un ūdensaimniecības profesionālajā studiju programmā obligātajā daļā.