Kursa kods HidZ2010

Kredītpunkti 2

Hidraulika I

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Daina Ieviņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par šķidrumu, tā īpašībām un spēkiem, kas tajā darbojas. Aplūko mierā esošu šķidrumu un šķidrumu kustībā gan laminārā, gan turbulentā režīmā, kā arī hidrauliskās pretestības plūsmai un to aprēķināšanu. Iepazīstas ar kanālu aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: un izpratne par pamatjēdzieniem hidraulikas kursā, par aplūkotajām likumsakarībām šķidrumam atrodoties miera stāvoklī un kustībā.Vērtējums ar izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un pastāvīgajiem darbiem.
• Prasmes: veikt hidraulisko lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos ūdenssaimniecībā, hidrotehnikā, ūdensapgādē un notekūdeņu sistēmās. Vērtējums ar izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un pastāvīgajiem darbiem.
• Kompetence: spēt patstāvīgi analizēt informāciju par šķidrumiem, to plūsmām, veikt hidrauliskos cauruļvadu un būvju aprēķinus.Vērtējums ar rakstisku kontroldarbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Hidraulika - zinātne par šķidruma līdzsvara un kustības likumsakarībām.
2 Galvenās šķidrumu fizikālās īpašības. Viskozitāte.
3 Hidrostatiskais spiediens. Pamatvienādojums. Patstāvīgais darbs..
4 Paskāla likums. Spiediena izplatīšanās šķidrumā.
5 Manometriskais spiediens. Vakuums. Patstāvīgais darbs.
6 Hidrostatiskā spiediena epīras. Spiediena spēka noteikšana. Kontroldarbs.
7 Hidrodināmika. Plūsmas ģeometriskie elementi.
8 Bernulli vienādojums šķidruma plūsmai.
9 Lamināra un turbulenta plūsma. Vietējie hidrauliskie zudumi.
10 Berzes zudumi. Cauruļvadu hidrauliskie aprēķini. Patstāvīgais darbs.
11 Šķidruma iztece pa caurumiem un uzgaļiem.
12 Plūsma sifonos. Hidrauliskais trieciens cauruļvados.
13 Vienmērīga plūsma vaļējās gultnēs. Pamatvienādojums. Kontroldarbs..
14 Plūsmas aktīvā šķērsgriezuma parametri. Kanālu hidrauliskie aprēķini. Patstāvīgais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā 75 % apmeklējums, ieskaitīti 2 kontroldarbi, 8 laboratorijas darbi, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi, uzdevumi. Katras tēmas noslēgumā tiek pildīti praktiskie uzdevumi dažādu situāciju aprēķināšanā, tiek izpildīti laboratorijas darbi, kuros jāsniedz secinājumi atbilstoši tēmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par hidraulikas jēdzieniem, aprēķiniem, izpildot 2 kontroldarbus, laboratorijas darbus. Ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1.Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp. 2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с. 3. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1977. 366 lpp.

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp. 2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: LILIT ISSN 1691-4058. 2. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule ISSN 1407-5911.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība".