Код курса HidZ2008

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.06.2014

Разработчик курса

author

Kārlis Siļķe

Учебная литературa

1. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp.
2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с.

Дополнительная литература

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Būvinženieris. Latvijas Būvinženieru savienības periodisks izdevums. ISSN 1691-9262.