Kursa kods HidZ2008

Kredītpunkti 2

Hidraulika

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Kārlis Siļķe

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par šķidrumu, tā īpašībām un spēkiem, kas tajā darbojas. Aplūko mierā esošu šķidrumu un šķidrumu kustībā gan laminārā, gan turbulentā režīmā, kā arī hidrauliskās pretestības plūsmai un to aprēķināšanu. Iepazīstas ar sūkņu darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem hidraulikas kursā, par aplūkotajām likumsakarībām šķidrumam atrodoties miera stāvoklī un kustībā.
• Prasmes veikt hidraulisko lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos ūdenssaimniecībā, hidrotehnikā, ūdensapgādē un notekūdeņu sistēmās.
• Kompetence spēt patstāvīgi analizēt informāciju par šķidrumiem, to plūsmām, veikt hidrauliskos cauruļvadu un būvju aprēķinus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Hidraulika - zinātne par šķidruma līdzsvara un kustības likumsakarībām.
2 Galvenās šķidrumu fizikālās īpašības. Viskozitāte.
3 Hidrostatiskais spiediens. Pamatvienādojums. Patstāvīgais darbs.
4 Paskāla likums. Spiediena izplatīšanās šķidrumā.
5 Manometriskais spiediens. Vakuums. Patstāvīgais darbs.
6 Hidrostatiskā spiediena epīras. Spiediena spēka noteikšana. Kontroldarbs.
7 Hidrodinamika. Plūsmas ģeometriskie elementi.
8 Bernulli vienādojums šķidruma plūsmai.
9 Lamināra un turbulenta plūsma. Vietējie hidrauliskie zudumi.
10 Berzes zudumi. Cauruļvadu hidrauliskie aprēķini. Patstāvīgais darbs.
11 Šķidruma iztece pa caurumiem un uzgaļiem.
12 Plūsma sifonos. Hidrauliskais trieciens cauruļvados.
13 Vienmērīga plūsma vaļējās gultnēs. Pamatvienādojums. Kontroldarbs.
14 Plūsmas aktīvā šķērsgriezuma parametri.
15 Grāvju un kanālu hidraulisko aprēķinu pamatprincipi, patstāvīgais darbs.
16 Grāvju un kanālu hidrauliskie aprēķini ar nomogrammu starpniecību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem četriem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem abiem kontroldarbiem, aizstāvētiem astoņiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp.
2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с.

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Būvinženieris. Latvijas Būvinženieru savienības periodisks izdevums. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pina un nepilna laika studijas).