Kursa kods Ģeol4001

Kredītpunkti 1

Inženierģeoloģija

Zinātnes nozareĢeoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums08.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

Kursa anotācija

Inženierģeoloģijas studiju kurss iepazīstina studentus ar iežiem kā vidi, kura tiek izmantota kā būvju pamatne vai, kur tiek veikta celtniecība, kā arī ar ģeoloģiskajiem procesiem, nosakot šo procesu ietekmi uz būvju stabilitāti. Studiju kursā tiek apskatītas grunšu īpašības kā daudzkomponentu sistēma, kur cietās fāzes īpašības raksturo iežu sastāvs, tekstūra, struktūra, u.c. , tiek apgūta ne tikai ģeoloģiskās vides iedarbība uz būvobjektiem, bet arī celtniecības objektu nevēlamā iedarbība uz ģeoloģisko vidi (rūpniecisko notekūdeņu novadīšana, dabas gāzes krātuvju sistēmas drošība, u.c.).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par gruntīm, grunšu tipiem, dabā noritošajiem ģeoloģiskajiem procesiem.
• Prasmes, izmantojot inženierģeoloģisko informāciju, novērtēt vietas inženierģeoloģiskos apstākļus: ģeoloģisko uzbūvi (grunšu veidu, sagulumu apstākļus, hidroģeoloģiskās īpatnības, ģeoloģiskos procesus) un tās piemērotību celtniecības veikšanai.
• Kompetence, spēja kritiski izvērtēt būvpamatnes inženierģeoloģiskos aspektus, noteikt preventīvos pasākumus grunšu stiprināšanai vai ģeoloģisko procesu novēršanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženierģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi un nozīme būvniecībā.
2 Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes.
3 Endogēnie ģeoloģiskie procesi.
4 Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes.
5 Eksogēnie ģeoloģiskie procesi.
6 Grunšu klasifikācija un raksturīgākās īpašības.
7 Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
8 Ledāju ģeoloģiskā darbība, glaciālās reljefa formas.
9 Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
10 Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība.
11 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
12 Pazemes ūdeņu klasifikācija un to izraisītie ģeoloģiskie procesi.
13 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
14 Inženierģeoloģiskās pētījumumu metodes.
15 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
16 Inženierģeoloģiskās pētījumumu metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotiem visiem semestra laikā uzdotajiem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne zin., agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Kārkliņa A. red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
3. Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. Rīga: LU, 2008. 64 lpp.

Papildliteratūra

1. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.
2. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU, 2013. 184 lpp.
3. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" .