Kursa kods Ģeog5003

Kredītpunkti 3

Ģeoinformācijas sistēmas

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareLietišķā ģeogrāfija un ģeomātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Ģeoinformācijas sistēmu kurss paredzēts lai sniegtu studentiem padziļinātas zināšanas, kuras ļautu pārzināt telpiskās informācijas sistēmu lietošanas iespējas un rezultātus savā nākamajā profesionālās darbības jomā. Kā sagatavotam speciālistam plānot šo sistēmu lietošanu un mācēt lietot praksē tās iespējas dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektoros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par Ģeoinformācijas sistēmu uzbūvi, saturu, iespējām, nepieciešamību un izmantošanu;
• Prasmes - pildot savus profesionālos pienākumus mācēt noteikt ģeoinformācijas sistēmu lietošanas iespējas, definēt darba uzdevumus un prasības sistēmas veidotājiem un uzturētājiem, kā arī prast praktiski apgūt un lietot/ izmantot ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas un pakalpojumus;
• Kompetence – pārzināt ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas un mācēt veikt vispārējo lietotāja novērtējumu pieejamajiem ģeogrāfisko informācijas sistēmu pakalpojumiem un produktiem, noteikt to atbilstību un lietošanas iespējas savu profesionālo funkciju vai darbu izpildes vajadzībām. Prast strādāt ar šim sistēmām

Kursa saturs(kalendārs)

1 Atkārtojums par Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību un nozīmi kā arī to izveides un attīstības vēsturē;;
2 Praktiskais darbs - Ģeogrāfiskās informācijas un sistēmu pakalpojumu pieejamības meklēšana internetā;
3 Atkārtojums par Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūvi, sastāvdaļām, funkcijām un Ģeogrāfisko informāciju;
4 Praktiskais darbs - Internetā pieejamās ģeogrāfiskās informācijas un to sistēmu pielietojuma iespēju vērtēšana;
5 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā ( t.sk. Likumdošana, terminoloģija) Eiropas Savienībā un pasaulē;
6 Praktiskā darba turpinājums - pieejamās ģeogrāfiskās informācijas un to sistēmu pielietojuma iespēju vērtēšana;
7 Atkārtojums par Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijām;
8 Praktiskais darbs - darba uzsākšana ar ArcGis programmatūru ( projekta uzsākšana);
9 Atkārtojums - Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums, programmatūra, izveides, uzturēšanas pamati ;
10 Praktiskais darbs - Ģeoinformācijas datu un informācijas atlase projekta realizācijai, to ievadīšana projektā;
11 Atkārtojums - Ģeodēzijas un kartogrāfijas nozīme ģeogrāfiskās informācijas sistēmās un metadati;
12 Praktiskais darbs - Ģeoinformācijas datu un informācijas atlase projekta realizācijai, to ievadīšana projektā;
13 Atkārtojums - Ģeoinformācijas datu savietojamība ( sadarbspēja), analīzes iespējas un procesi;
14 Praktiskais darbs - Darbības ar ģeoinformācijas datiem un datu komplektiem (apstrāde, analīze);
15 Ģeoinformācijas sistēmu pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un lietošanas attīstības perspektīvas.
16 Praktiskā darba noslēgums - Ģeoinformācijas analīzes rezultātu noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Kontroldarbs
2. Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai eksāmena biļetei.
2.1. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai;
2.2. novērtējums 10 baļļu sistēmā.
3. Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
3.1. sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
3.2. ne mazāks kā 60% nodarbību apmeklējums.
3.3 Izpildīti, iesniegti un pozitīvi novērtēti praktisko darbu rezultāti

Pamatliteratūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas: māc. līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 90 lpp.
2. Latvijas Republikas likums “Ģeotelpiskās informācijas likums” ( Law of geospatial information) [tiešsaiste]. Pieņemts 17.12.2009. Stājas spēkā 13.01.2010. Ar grozījumiem. [skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999

Papildliteratūra

1. Ģeodēzija/ B. Helfriča, I. Bīmane, M. Kronbergs, U. Zuments. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 263 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 204 lpp.
3. Vanags V. Mūsdienu Latvija topogrāfiskās kartes. Fotogrammetrija. Rīga: VZD, 2003. 275 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Envirotech, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. [tiešsaiste]. [skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.gis.lv
2. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. [tiešsaiste]. [skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.isprs.org
3. European Spatial Data Research Network (EuroSDR). [tiešsaiste]. [skatīts 11.02.2013.]. Pieejams: http://www.eurosdr.net

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF zemes ierīcības maģistra studiju programmas obligātajā daļā.