Kursa kods Fizi3001

Kredītpunkti 2

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos - uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos - eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos - konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām - teorijas kontroldarbi.
Prasmes veikt atbilstošus mērījumus - laboratorijas darbi.
Kompetence izvērtēt mērījumu rezultātus - laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas pamati.
2. Kinemātika.
3. Dinamika.
4. Rotācijas kustība.
5. Kopsavilkums par mehāniku.
6. Molekulāri kinētiskā teorija.
7. Termodinamika.
8. Cikliski procesi.
9. Kopsavilkums par molekulārfiziku.
10. Elektrostatika.
11. Elektrostatiskais lauks.
12. Viela elektriskajā laukā.
13. Kapacitāte.
14. Elektriskās strāvas likumsakarības.
15. Metālu klasiskā elektronu teorija.
16. Kopsavilkums par elektostatiku un līdzstrāvu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par darbu semestra laikā.
Ieskaiti saņem, ja students savācis vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu sekojošos pārbaudījumos semestra laikā atbilstoši kursa plānam:
1. Kolokviji teorijā- 3;
2. Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 1;
3. Laboratorijas darbi, to aizstāvēšana - 4;
4. Patstāvīgie mājas darbi-2 (papildus iespēja).
Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgi jāstudē mācību literatūra atbilstoši kursa plānam.
2. Jāveic laboratorijas darbu aprēķini, jāsagatavo rezultāti un secinājumi prezentēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu ieskaitē var iegūt, ja saņem vismaz 50% vērtējuma punktos par darbu semestra laikā.

Pamatliteratūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Materiāli e-studijās.

Papildliteratūra

1. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th (Sixth) edition. USA: W. H. Freeman and Company. 2008. 1412 pp.
2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās. Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” pilna laika studijās.