Kursa kods Fizi2039

Kredītpunkti 3

Fizika pārtikas nozarē

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Fizika un astronomijaSiltumfizika un molekulārā fizika4816161621/03/2018Fizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Pelēce

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. Sixth Edition . New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.
2. Fizikālā un koloidālā ķīmija. U.Alksnis, Z.Kļaviņš, A.Kūka u.c. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.
3. Students O. Optika. Rīga: Zvaigzne 1971. 412 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Ilustrētā zinātne" ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Kursā tiek aplūkotas atsevišķas fizikas tēmas, kuras ir svarīgas pārtikas nozarē. Tiek skaidrota dažādu pārtiku ietekmējošu faktoru un procesu būtība. Studenti iepazīstas ar tiem fizikas likumiem, kas nosaka dažādu pārtikas apstrādes, uzglabāšanas un kontroles procesu gaitu un rezultātus. Tiek izskaidroti dažādu vides fizikālo faktoru, kā spiediens, temperatūra, elektromagnētiskais starojums un citi, izplatīšanās mehānismi un savstarpējā saistība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;

• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa plāns

1 Mehāniskā kustība pārtikas ražošanas procesos
2 Spēks. Centrbēdze un pārtikas produktu atdalīšana.
3 Svārstības un viļņi. Ultraskaņa pārtikas apstrādē un kontrolē
4 Enerģija. Enerģijas nezūdamības likums. Enerģijas pārvērtības pārtikas apstrādē.
5 Kapilaritāte un viskozitāte pārtikas apstrādē un kontrolē
6 Kontroldarbs - vienkāršākie fizikālie procesi pārtikas apstrādē un kontrolē
7 Hidrostatiskais spiediens. Neviendabīgas sistēmas. Pārtikas produktu noslāņošanās
8 Molekulārfizikas pamatjēdzieni. Spiediens un temperatūra. Parciālspiediens
9 Siltuma daudzums. Kušana, iztvaikošana un vārīšanās. Produktu vārīšana pie dažādiem spiedieniem
10 Konvekcija. Siltuma vadīšana. Difūzija. Pārtikas iepakojuma caurlaidība.
11 Kontroldarbs - molekulārie procesi pārtikas apstrādē un kontrolē
12 Elektrostatika. Elektriskā strāva. Pārtikas produktu elektrovadītspējas nozīme.
13 Magnētiskais lauks. Maiņstrāva, tās izmantošana pārtikas ražošanā
14 Elektromagnētiskie viļņi. Mikroviļņu izmantošana pārtikas apstrādē
15 Siltuma starojums. Gaisma. Dažādu starojumu iedarbība uz pārtikas produktiem
16 Kontroldarbs - elektromagnētiskie procesi pārtikas apstrādē un kontrolē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Kursa gaitā tiek rakstīti 3 teorijas kontroldarbi un 3 uzdevumu risināšanas kontroldarbi, katru vērtējot līdz 10 punktiem. Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem 8 laboratorijas darbiem. Semestra beigās drīkst uzrakstīt, ja paredzētajā laikā nav rakstīts, vai pārrakstīt, ja nav uzrakstīts pietiekoši labi, vienu teorijas un vienu uzdevumu kontroldarbu. Kurss ir nokārtots, ja ir savākti puse no maksimāli iespējamā punktu skaita.

Pamatliteratūra

1. Grabovskis R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. Physics for the life sciences. M. Zinke-Allmang ... [et al.]. 2nd ed. Toronto: Nelson Education, 2013. 677 p.
3. Materiāli e-studijās
4. Jansone M. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.