Kursa kods Fizi2037

Kredītpunkti 3

Fizika un meteoroloģija

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

author doc.

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss ietver divas daļas un sastāv no lekcijām, laboratorijas darbiem un patstāvīgā darba.
Fizika dod izpratni par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu.
Meteoroloģija dod zināšanas par atmosfērā notiekošajiem fizikālajiem procesiem, kuri nosaka laikapstākļus un augšanas apstākļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas un meteoroloģijas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Kinemātika. Meteoroloģijas priekšmets
2 Dinamika. Atmosfēras sastāvs.
3 Rotācijas kinemātika. Saules radiācija
4 Rotācijas dinamika. Fotosintētiski aktīvā radiācija
5 Virsmas spraigums. Augsnes un ūdens baseinu temperatūras režīmi
6 Kapilārās parādības. Atmosfēras gaisa temperatūras režīms
7 Šķidrumu viskozitāte. Atmosfēras līdzsvars
8 Šķidrumu un gāzu plūsmas. Gaisa mitrums
9 Temperatūra un siltums. Nokrišņi
10 Siltumapmaiņas procesi. Augsnes mitrums
11 Difūzija. Vējš
12 Osmoze. Atmosfēras cirkulācija
13 Elektromagnētiskais starojums. Laiks un tā prognozēšana
14 Gaisma. Gaisa masas
15 Spektrālanalīze. Nelabvēlīgās meteoroloģiskās parādības.
16 Kopsavilkums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens. Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 1/ Nokārtota meteoroloģijas daļa (nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu; kontroldarbi teorijā (maksimāli 2x10p.) un laboratorijas darbu vidējo vērtējumu (maksimāli 10p.); 2/ Fizikas daļā nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu; kontroldarbi teorijā (maksimāli 2x10p.) un laboratorijas darbu vidējo vērtējumu (maksimāli 10p.).

Pamatliteratūra

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv.
2. Fizika. A.Valtera red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
3. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija. Jelgava, LLU, 1999-2001. 3 daļas. 173 lpp, 175 lpp, 168 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.
2. Pandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, 2003. 150 lpp.
3. Ahrens C.D. Meteorology Today. New York: West Publishing Co., 1991. 331 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Terra" Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191"

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne”.