Kursa kods Fizi2033

Kredītpunkti 2

Fizika II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Fizika un astronomija40248820/02/2013Fizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Antons Gajevskis

Fizikas doktors

author doc.

Jānis Kļaviņš

Fizikas doktors

author prof.

Uldis Iljins

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Aizstātais kurss

Fizi2022 [GFIZ2023] Fizika II

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c., Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".

Kursa anotācija

Šajā kursā paredzēts apgūt fiziku no elektromagnētisma līdz atomu un kodolu fizikai, atbilstoši enerģētikas inženieru tālāko profesionālo studiju vajadzībām, jo fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām enerģētikā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa studijas studentam dod:
• zināšanas par fizikas galvenajām likumsakarībām un kritisku izpratni par to pielietojamību reālu enerģētikas procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa plāns

1 Magnetostatika
2 Elektromagnētisms
3 Mehāniskās svārstības
4 Elektromagnētiskās svārstības
5 1. kontroldarbs: Magnetostatika, svārstības un viļņi
6 Viļņu optikas pamati. Gaismas interference
7 Gaismas difrakcija
8 Gaismas polarizācija
9 Kvantu optika. Termiskais starojums
10 2. kontroldarbs: Viļņu un kvantu optika
11 Kvantu mehānikas pamatelementi
12 Atomu uzbūve
13 Mūsdienu priekšstati par cietas vielas īpašībām
14 Atomu kodoli. Radioaktivitāte
15 3. kontroldarbs. Atom- un kodolfizikas pamatlikumi
16 Kursa rezultātu apkopojums un izvērtējums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens Fizika I kursā .
Nosacījumi pielaidei pie rakstiskā eksāmena: nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita.
Vērtējums: - nokārtots teorijas kontroldarbs (max 10p.); nokārtots kontroldarbs uzdevumu risināšanā (max 10p.);
aizstāvēts laboratorijas darbs (max 10p. ); aizstāvēts individuālais darbs (max 10p.). Iespējams iegūt pozitīvu vērtējumu " viduvēji -5",
ja semestra laikā sekmīgi mācoties iegūti 60 % no maksimāli iespējamā semestra darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Fizika. Valtera A. redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv